מצודות על יחזקאל יט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל נשיאי ישראל" - על נשיאי ישראל הם מלכי יהודה יהואחז ויהויקים יוצאי ירך יאשיהו המלך 

מצודת ציון

"שא" - ענין הרמת קול

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בין אריות רבצה" - הוא משל על מלכי האומות ור"ל בית המלך ההוא היו רובצים בין מלכי האדמה לבטח מבלי פחד

"מה אמך לביא" - על בית יאשיהו המלך יאמר מה מאד היא חשובה להקרא לביא אם האריות 

מצודת ציון

"מה" - המלה ההיא יורה על ההפלגה וכן מה אדיר שמך (תהלים ח)

"לביא" - כן תקרא אם האריות וכן ובני לביא יתפרדו (איוב ד)

"רבצה" - ענין השכיבה לנוח

"הכפירים" - כן יקרא ארי בחור

"רבתה" - ענין גדול ואימון כמו אשר טפחתי ורביתי (איכה ב)

"גוריה" - כן יקראו ילדי האריות הקטנים וכן בדי גורותיו (נחום ב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילמד" - הרגיל עצמו לטרוף טרף עד שאכל גם בני אדם ר"ל כמו החיה המורגלת לטרוף ביותר סופה טורפת גם בני אדם כן יהואחז הרגיל עצמו מאד לעשוק האומות עד שעשק גם את ישראל הקרויים אדם כמ"ש ואתן צאני וגו' אדם אתם (לקמן לד)

"ותעל" - העלתה אחד מבני המלוכה למעלה ונעשה מלך ועל יהואחז יאמר 

מצודת ציון

"וילמד" - ענין הרגל כמו למדו לשונם דבר שקר (ירמיהו ט)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמעו" - האומות התאספו אליו למלחמה ונלכד בהשחת אשר עשו עליו והם הביאוהו בשלשלאות למצרים כמ"ש ויאסרהו פרעה וגו' (מלכים ב כב) ועל שהמשילו לאריה אמר לשון הנופל בלכידת החיה הנופל בשחת ונמשך בחחים 

מצודת ציון

"וישמעו" - ענין אסיפה כמו וישמע שאול את העם (שמואל א טו)וזהו לפי שאסיפת העם באה ע"י השמעת קול המאסף

"בשחתם" - בור וגומא כמו בשחת עשו (תהלים ט)

"נתפש" - ענין לכידה

"בחחים" - הם הטבעות שמשימים בלחיי החיה למושכה ע"י וכן ונתתי חחים בלחייך (לקמן לח)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקח" - לקחה אחד מבני המלוכה ושמה אותו למלך ועל יהויקים יאמר

"ותרא" - בית מלכות יאשיהו ראתה כי עמדה זמן מה בתוחלתה שתשוב למלכותה והנה אבדה תקותה כי לא שבה 

מצודת ציון

"נוחלה" - מלשון תוחלת ותקוה

"שמתהו" - מלשון שימה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילמד" - הרגיל עצמו לטרוף טרף לעשוק האומות עד שאכל גם בני אדם ר"ל שעשק גם את ישראל

"כפיר היה" - מלך מושל וגבור

"ויתהלך" - הנהיג המלוכה בתוך מלכי האומות ודומה להם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשם" - א"י והאנשים הממלאים אותה נעשו שממה מפחד קול שאגתו ולפי שהמשילו לכפיר אמר לשון הנופל בכפיר אריות המחריד בקול שאגתו

"וידע אלמנותיו" - שבר והרס ארמנות בני עמו והחריב עריהם 

מצודת ציון

"וידע" - ענין שבירה כמו ויודע בהם את אנשי סכות (שופטים ח)

"אלמנותיו" - כמו ארמנותיו ובאה הלמ"ד במקום הרי"ש וכן התוציא מזרות (איוב לח)והוא כמו מזלות ובאה הרי"ש במקום הלמ"ד או יתכן שהוא שהוא מלשון אולם

"החריב" - מלשון חורבן

"ותשם" - מלשון שממון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנו עליו גוים" - האומות מסביב ממדינות רבות נתנו עליו מוקש ופרשו עליו רשתם ונתפש בהשחת אשר עשו עליו ר"ל נלחמו בו ולכדו אותו כמ"ש וישלח ה' בו את גדודי כשדים ואת גדודי ארם וגו' (מלכים ב' כ"ד)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנהו בסוגר" - הלוכדים אותו נתנוהו בכבלים סגורים בשלשלאות והביאוהו אל מלך בבל שהוא יביאהו במצדות להיות כלוא שם למען לא ישמיע עוד קולו על הרי ישראל ר"ל דעתם היה להיות אסור במאסר לעולם למען לא ימשול עוד בישראל ולא יפחידם בקול שאגתו (אבל באמת לא בא לבבל ולא ישב במצדות כי מת בדרך כמ"ש (בירמיהו כ"ב

מצודת ציון

"בסוגר" - כבלים סגורים

"במצדות" - ענין מגדל גבוה וחזק כמו מצדות סלעים (ישעיהו לג)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פריה וענפה" - פריה של הגפן וכן ענפה היתה גדילה מן המים הרבים אשר השקתה ר"ל הטובה והממשלה בא לה על כי היתה מזרע דוד

"אמך" - בית מלכות דוד בכללה היתה כגפן בדמותה וכאלו יאמר אל מול כל אחד מהמלכים הנה בעבור דמות כל אחד מכם תדמה בית המלכות לגפן הנטועה סמוך למים לבוא בה מרבית הרטיבות 

מצודת ציון

"בדמך" - כמו בדמותך והוא מלשון דמות וצורה

"שתולה" - נטועה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירא בגבהו" - בעבור רוב גבהו היה נראה למרחוק עם רוב דליותיו הגבוהים והגסים ר"ל גדלה ממשלתה על ממשלת כל המלכים והיתה מפורסמת בעולם ברוב הגבורה והכח

"על בין עבותים" - על הסעיף העליון והוא האמצעי העומד בין העבותים הם הענפים המתפשטים הקלועים אלה באלה ור"ל קומת הגפן עלה למעלה על כל הסעיפים העליונים מכל האילנות

"ותגבה קומתו" - גבהה בקומה

"מטות עוז" - ענפיה היו מטות עוז ומחוזק להיות מהן שבטי מושלים לרדות וללקות בהן את המורדים בהם ר"ל הממשלה היתה חזקה להכניע ולכבוש את כל הקמים למולה 

מצודת ציון

"מטות" - מלשון מטה ומקל

"עוז" - ענין חוזק

"שבטי" - מלשון שבט ושרביט

"עבותים" - ענין קליעה וכן ענף עץ עבות (ויקרא כג)

"דליותיו" - ענפיו הגדולים כמו לפנות דליותיו (לעיל יז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התפרקו" - נשברו ויבשו ענפיה שהיו כמטות חזקות

"אכלתהו" - שרף כל אחד מן הענפים ור"ל הנה המלוכה נעקרה והושפלה לארץ והאויר עשק כל טובתה והשפיל ממשלתה

"ותתש בחמה" - והנה הגפן הזאת נעקרה ממקומה בחמה רבה והושלכה לארץ 

מצודת ציון

"ותתש" - ענין עקירה כמו ולא אתוש (ירמיהו מב)

"הוביש" - מלשון יבש

"התפרקו" - ענין שבירה כמו ופרסיהן יפרק (זכריה יא)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שתולה במדבר" - הגפן הזאת נטועה היא במדבר בארץ ציה וצמאון לא ימצא שם מים להשקותה ר"ל עתה נפסק כל הטובה 

מצודת ציון

"ציה" - ענין שממון

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קינה היא" - אמורה היא לקינה וכן תהיה לקינה לקונן בה על הממלכה ההיא

"ותצא אש" - מן הבדים שהיו כמוטות יצאה אש ושרף את פריה ולא נשאר בה מטה חזק ושבט למשול ע"י לרדות וללקות בו את המורדים ר"ל בעבור גודל הממשלה פשעו בה' ונלקח ממנה טובתה וגם מן הממשלה לא נשאר בה ואין בה עוד כח לעמוד מול הקמים עליה 

מצודת ציון

"בדיה" - הם הענפים הגסים וכן ותעש בדים (לעיל יז)