מצודות על יחזקאל ז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כנפות" - קצות 

מצודת דוד

"לאדמת" - על אדמת ישראל בא קץ וסוף

"על ארבע" - ר"ל לא תשאר אף עיר אחת מארץ ישראל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתי עליך" - ר"ל אשלם לך

"עתה" - ר"ל בזמן קרוב יבוא הקץ עליך

"כדרכיך" - כפי דרכיך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחוס" - מלשון חס וחמלה 

מצודת דוד

"וידעתם" - אז תדעו שאני ה' נאמן לשלם גמול

"ותועבותיך" - תשלומי תועבותיך יבואו בתוכך

"כי דרכיך" - גמול דרכיך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רעה אחת רעה" - ר"ל רעה שהיא אחת ומיוחדת שברעות הנה באה וזהו חורבן בית המקדש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיץ" - מלשון הקצה והערה מן השינה 

מצודת דוד

"הקיץ עליך" - כאלו התעורר מן השינה לבוא עליך והנה באה

"קץ בא בא הקץ" - כפל הדבר לחזק הענין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הצפירה" - ענין שחר ובוקר כמו ישוב ויצפור (שופטים ז)

"מהומה" - ענין רעש ובלבול

"הד" - הוא מלשון הוד והדר 

מצודת דוד

"קרוב היום מהומה" - קרוב היום של מהומה

"ולא הד הרים" - לא יהיה עוד הוד והדר על ההרים כי אם געול וטנוף מדמי החללים

"באה הצפירה וגו'" - אתה יושב הארץ באה עליך הבוקר של יום הרעה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עתה מקרוב" - ר"ל מיד בזמן קרוב

"ונתתי עליך" - ר"ל אשלם לך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעתם" - אז תדעו ותבינו אשר אני ה' המכה בגמול העון ולא בא במקרה

"כדרכיך" - כגמול דרכיך

"ותועבותיך" - תשלומי תועבותיך יבואו בתוכך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צץ" - מלשון ציץ והוא גלוי הפרח כמו ויצץ ציץ (במדבר יז

מצודת דוד

"פרח הזדון" - נבוכדנצר איש זדון כבר פרח ומהר יעשה פרי הזדון והוא הכליון והאבדון

"הנה היום" - הנה קרבה היום והנה באה

"יצאה הצפירה" - יצאה השחר מיום הרעה

"צץ המטה" - המטה ההוכן להכות בהם הוציא ציץ והוא קרוב לעשות פרי ופרי המטה הוא ההכאה בו ועל הכשדים יאמר וכן נאמר באשור ומטה הוא בידם זעמי (ישעיהו י)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מהמונם" - המון עם רב

"מהמהם" - הוא מלשון הומיה

"נה" - מלשון נהי ויללה וכן וינהו וכו' אחרי ה' (שמואל א יז

מצודת דוד

"ולא נה בהם" - ר"ל אין ראוי שיהיה הנהי והיללה בעבורם כי לא עשו ברוע בחירתם ובעוצם ידם

"לא מהם" - ר"ל אין הכליון בא מנצחון הכשדים ולא מהמון עם הרב אשר עמהם ולא מהמייתם בקול שאון המבהיל ומפחיד כי לא בכח זרועם עשו מה שעשו כי אם יד ה' עשתה כל זאת

"החמס" - נבוכדנצר איש חמס קם להיות מטה המכה ברשע באכזריות רב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חרון" - כי חרון אף ה' יהיה על כל המון העם ולא ישאר מי בארצו

"בא העת" - ר"ל הנה באה בגמול כי נתמלאה הסאה ובא העת אשר הקונה לא ישמח בקניית השדה וכדרך הקונה כי יגלה ממנה ולא תשאר בידו והמוכר לא יתאבל על מה שמכר שדהו כי אף בזולת המכירה לא תשאר בידו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חייתם" - נפשם כמו וחיתו באור תראה (איוב לג)

"חזון" - נבואה 

מצודת דוד

"כי חזון" - כי כשנאמר החזון ההוא אל כל המון עמה לא היה מי ששב לה' וכל איש היתה נפשו קשורה בעונו ולא תתפרד ממנו לכן לא יתחזקו לשוב לארצם להחזיק בנחלתם

"כי המוכר" - אף כי אם לא מכר שדהו לא היה שב אל השדה הזה שמכר להחזיק בה

"ועוד בחיים חייתם" - ר"ל ואע"פ שיהיו נפשם עוד בחיים לא ישוב אליו אף בזולת המכירה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בתקוע" - כן יקרא השופר על כי יתקעו בו

"חרוני" - חרון אפי 

מצודת דוד

"תקעו בתקוע" - הנה בבוא האויב יתקעו הם בשופר להשמיע את העם לרדת אל המלחמה מול האויב וגם יכינו כל דבר המצטרך אל המלחמה אבל אין מי הולך למלחמה כי חרוני על כל המון עמה והבאתי מורך בלבבם ויראו לגשת אל המלחמה

"וידעו" - אז ידעו שאני ה' נאמן לשלם גמול פרק ז

"ממדבר דבלתה" - משם תתחיל מקומות שוממות וכן יהיה בכל מושבותיהם

"ומשמה" - הכל יתמהו מגודל חורבנה

"ונטיתי וגו'" - להכות בם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מבית" - מבפנים

"יאכלנו" - ישחיתנו 

מצודת דוד

"אשר בשדה" - אשר יהיה בשדה וגו'

"החרב" - חרב האויב תהיה בחוץ לעיר והדבר והרעב יהיו מבפנים בתוך העיר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופלטו" - ענין המלטה

"אל ההרים" - בהרים

"הגאיות" - מלשון גיא ועמק 

מצודת דוד

"איש בעונו" - כל אחד יהמה בעונו רצה לומר יתודה לומר עונו הטה אלה

"ופלטו פליטיהם" - הפלטים מהם ימלטו ויהיו פזורים בהרים ויהמו בקול נהי כיונים המתקבצות בעמקים וכולם יהמו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תרפינה" - מלשון רפיון 

מצודת דוד

"תרפינה" - יחלשו מלהלחם

"תלכנה מים" - מזיעת אימה כאלו תמסנה והיו למים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פלצות" - רעדה וחרדה כמו ועמודים יתפלצון (איוב ט)

"קרחה" - ענין מריטת השער וכן באה קרחה (ירמיהו מז

מצודת דוד

"קרחה" - כי ימרטו שער ראשם דרך צער ואבל

"ואל כל פנים" - בכל פנים

"וחגרו שקים" - דרך אבל וצער

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לנדה" - לרחוק ולתעוב כנדה והוא מלשון נדידה והרחקה

"עברת" - מלשון עברה וזעם 

מצודת דוד

"כי מכשול" - כי המכשול הרע הזה היה בעוונם ולא על חנם

"נפשם לא ישבעו" - רצה לומר לא ימצאו לחם לקנות בהם להשביע הנפש ולמלאות המעים

"כספם וגו'" - ר"ל למה ישליכו כספם ויתעבו זהבם לפי שלא יוכלו להציל את נפשם ביום בוא עברת ה' כי האויב לא יקח כסף וזהב לפדיון נפש

"לנדה" - לרחוק ולתעוב

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וצבי" - ענין הדר ויופי וכן לצבי ולכבוד (ישעיהו ד)

"עדיו" - מלשון עדי וקשוט וכן ועדית עדי (לקמן כג)

"לגאון" - ענין רוממות 

מצודת דוד

"נתתיו להם" - רצה לומר לפניהם נתתיו לנדה כי בעיניהם יראו שתעבתי בו להרחיקו ממנו למסרו ביד האויב

"וצבי עדיו" - הדר קשוטו אשר שמהו האל בינותם להיות להם לגאון ולתפארת וזהו בית המקדש

"וצלמי" - רצה לומר והם העמידו בה צלמי תועבותם המשוקצים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הזרים" - נכרים

"וחללוהו" - מלשון חולין ובזיון 

מצודת דוד

"וחללוהו" - עשאוהו חולין ומבוזה

"לבז" - לקחת כל הנמצא בה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והסבותי" - מלשון סביב והפנה

"צפוני" - מלשון הסתר וכן תצפון אתך (משלי ב)

"פריצים" - רשעים הפורצים גדר האמת והנכוחה 

מצודת דוד

"וחללוהו" - כפל הדבר וכדרך המתאונן המכפיל אמריו

"והסבותי" - סלקתי שכינתי משם ואח"ז חללו מקום הצפון שלי זה ההיכל וקדש הקדשים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרתוק" - שלשלאות כמו ורתוקות כסף צורף (ישעיהו מ

מצודת דוד

"חמס" - כולם ראוים לחמס ושלל

"עשה הרתוק" - הכן שלשלאות לאסור הגולים

"משפט דמים" - כולם חייבים מיתה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והשבתי" - אבטל כמו שבת נוגש (שם לח)

"ונחלו" - מלשון חלול 

מצודת דוד

"ונחלו" - יחללו ויבזו בתי מקדשיהם הם הבית וההיכל ובית קדשי הקדשים

"רעי גוים" - ר"ל גוים רעים ואכזרים הם הכשדים

"והשבתי גאון עזים" - אבטל גאות עזי הפנים הם ישראל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קפדה" - ענין כריתה כמו קפדתי כאורג חיי (שם לח)

"ואין" - ואיננו 

מצודת דוד

"קפדה בא" - כריתה בא להם וכאשר יבקשו שלום לא ימצאו אותו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוה" - ענין שבר כמו עד יעבור הוות (תהלים נז)

"תבהלנה" - מלשון בהלה ופחד 

מצודת דוד

"מזקנים" - תאבד מזקנים

"הוה על הוה תבוא" - זה אחר זה וסמוכה לה

"ושמועה" - רצה לומר שמועה רעה

"ובקשו" - כאומר הם יבקשו אבל לא ימצאו

"תאבד" - כי מגודל הצרות יסתמו מהם מעיינות החכמה

"מכהן" - כי על הכהן להורות וכמ"ש כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשיא" - הוא המלך וכפל הענין במ"ש לחזוק

"שממה" - תמהון לבב

"מדרכם" - כמו דרכם כן אעשה עמהם וכמשפט הראוי להם אשפטם ואז ידעו כי אני ה' הנאמן לשלם גמול