מצודות על יחזקאל ח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותפל" - חנתה עלי שם כח חוזק הנבואה

"וזקני יהודה" - אותם שגלו לבבל

"בששי" - בחודש הששי

"בשנה הששית" - לגלות יהויכין 

מצודת ציון

"ותפול" - ענין חניה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כעין החשמלה" - הוא הזך והנקי מן האש אשר מעט ישיגנו הראות וירמז על הסבה הראשונה שאין להשיגו וגם חשמלה היא מלה מורכבת חש מלה ר"ל שתוק ובלום פיך מן המלול בו

"והנה דמות" - והנה לפני צורה כמראה אש וחוזר ומפרש ממראה מתניו ולמטה כעין אש 

מצודת ציון

"זהר" - הארה וזריחה

"כעין" - כגוון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סמל הקנאה המקנה" - פסל הקנאה ולתוספת ביאור אמר המקנה ר"ל המקניט ומכעיס למקום להיות במשכן ביתו

"הפונה צפונה" - כי ד' שערים היו לעזרה אחד לכל רוח

"שער הפנימית" - הוא שער העזרה שהיא פנימית להר הבית

"במראות אלהים" - ר"ל לא הביאו באמת רק נראה לו במראה הנבואה כאלו הביאו

"ותשא" - הרוח הרימו באויר והביאו לירושלים

"וישלח" - הדמות שראה הושיט תבנית יד ולקח אותי בשער הראש 

מצודת ציון

"תבנית" - דמות כמו תבנית המשכן (שמות כה)

"בציצית ראשי" - ר"ל שער ראשי כי כל דבר היוצא מן הגוף קרוי ציץ וכן תנו ציץ למואב (ירמיהו מח)

"סמל" - ענין צורה וכן תמונת כל סמל (דברים ד)

"הקנאה המקנה" - ענין כעס והקנטה כמו הם קנאוני בלא אל (שם לב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה שם" - בבואי אל הפתח ההוא ראיתי שם כבוד ה' כמו המראה שראיתי בבקעה ושם נאמר ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר (לעיל ג)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבאה" - בבוא אדם ליכנס בעזרה מצאו בדרך כניסתו

"מצפון לשער המזבח" - שער הצפוני קרוי שער המזבח לפי שהיה מכוון מול המזבח ומצפון השער חוצה לו בחלל הר הבית היה מושב סמל הקנאה הזה

"דרך צפונה" - לרוח צפון

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועוד וגו'" - ומלבד זה תשוב לראות תועבות גדולות מזה

"תועבות גדולות וגו'" - ר"ל התועבות הגדולות אשר המה עושים פה מעמידת הסמל תוכן כוונתם הוא למען הרחיק אותי מעל מקדשי כי לא אשרה שכינתי במקום הסמל

"הרואה" - הוא בה"א השאלה כי שאל אותו אם הוא רואה מה הם עושים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקיר" - באחד מכותלי העזרה היה בו חור

"אל פתח" - בחלל הפתח כי מתחלה הביאו אל הפתח מבחוץ ועתה הביאו בחלל הפתח 

מצודת ציון

"חור" - נקב כמו חור פתן (ישעיהו יא)

"בקיר" - בכותל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה פתח אחד" - ר"ל מצאתי שם פתח אחד פתוחה ללשכה אחת

"חתר נא בקיר" - עתה חפור בקיר במקום החור להרחיב את החור 

מצודת ציון

"חתר" - ענין חפירה כמו חתר בחושך בתים (איוב כד)

"נא" - עתה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בא" - דרך הפתח וראה וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחוקה" - כל אחת מהן היתה חקוקה על הקיר מהלשכה ההיא בכל סביבה

"וכל גלולי" - וכל שאר הגלולים של בית ישראל אשר יעבדו להם

"כל תבנית" - רצה לומר כל מין תבנית רמש וגו' 

מצודת ציון

"תבנית" - דמות

"רמש" - כן יקראו בריות קטנות קצרי רגל שאין הלוכם ניכר וכן כל רמש אשר הוא חי (בראשית ט)

"שקץ" - הוא כמו שרץ

"מחוקה" - מלשון חקיקה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאזניהו" - הוא היה הראש על כולם

"עומדים" - היו עומדים לפני הצורות ההם וכל איש היה בידו המחתה שמקטיר בה ומרבית עשן הקטורת עולה למעלה 

מצודת ציון

"מקטרתו" - המחבת שמקטירין בה

"ועתר" - ענין רבוי כמו עתרת שלום (ירמיהו לג)

"ענן" - עשן

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הראית" - אם ראית כאומר עוד יותר היית מתפלא אם היית רואה מה שהמה עושים בחשך ר"ל בהסתר במקום מוצנע כל אחד בחדרי משכיתו כי על שהמה מעשים מגונים מאד יסתירו עצמם מבני אדם בעת עשותם ומה' לא יראו כי אומרים אין ה' רואה מעשה הבריות כי עזב את הארץ ביד מערכת השמים ולא ישגיח בה 

מצודת ציון

"משכיתו" - מלשון סכך ור"ל רצוף ברצפת אבנים וכן והחומה נשגבה במשכיתו (משלי יח)כי הדרך לעשות רצפת אבנים בחדר נסתר כי שמה יצפין האוצר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תועבות גדולות" - ממה שראית

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מבכות את התמוז" - שם הצלם שהיו הנשים מסיקות אותו מבפנים ועיניו היו עשויות מעופרת והיו נתוכין מחום ההיסק והיה נראה להרואים כאלו בוכה ומוריד דמעות והיו אומרות שהוא שואל תקרובות

"שער בית ה'" - זה שער ההיכל וחוזר ומפרש אשר אל הצפונה ר"ל אל הפשפש הצפוני כי שני פשפשים היה לו להשער הגדול אחד בצפונו ואחד בדרומו 

מצודת ציון

"מבכות" - מלשון בכיה

"התמוז" - כן שמו ע"ש ההיסק שעושים בו כמו למזא לאתונא (דנייאל ג)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הראית" - בה"א השאלה כי שאלו אם השגיח לראות

"מאלה" - אשר כבר ראית

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משתחויתם" - היא מלה מורכבת מהשחתה ומהשתחויה ור"ל היו משחיתים ההיכל לבזותו כי פרעו אחוריהם למולו והתריזו והיו משתחוים לשמש

"כעשרים" - ר"ל עמדו כעשרים וחמשה איש

"פתח היכל ה'" - ר"ל מול פתח ההיכל בחלל העזרה בין האולם ובין המזבח

"אל חצר בית ה' הפנימית" - ר"ל חצר הפנימית של בית ה' והוא עזרת כהנים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישובו להכעיסני" - בתועבות האלה

"והנם שולחים" - והנה עתה הם שולחים אל אפם ריח הרע בזמר הרוח היוצא מפי הטבעת בעת יתריזו והוא תקון סופרים והראוי אל אפי

"הראית" - בה"א השאלה

"הנקל" - ר"ל אשר נקל לבית יהודה המעשים שעשו מאז מבלי עשות את התועבות האלה אשר עשו פה כאומר וכי לא די להם במה שעשו מאז 

מצודת ציון

"הנקל" - באה הה"א במקום אשר וכן ההלכוא אתו (יהושע י)

"מעשות" - במ"ם השלילה ור"ל מבלי עשות וכן מהמטיר עליו מטר (ישעיהו ה)

"הזמורה" - מלשון זמר

"אפם" - חוטמם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקראו באזני" - בעת בוא עליהם משפט הגמול

"וגם אני וגו'" - ר"ל כמו שהם עושים שלא כהוגן כן גם אני אעשה בחמה שלא כהוגן כי לא תחוס וגו'