מצודות על יואל א טו


מצודת דוד

"כשוד" - כמו בזת שודדים יבוא מאל שדי ר"ל הארבה הבא בדבר ה' יעשוק כמו בני אדם שודדים

"אהה ליום" - אוי על היום ההוא כי קרוב הוא לבוא בו פורענות מה'

מצודת ציון

"אהה" - ענין לשון צעקת יללה