מצודות על יהושע כ ט

מצודות על יהושע • פרק כ
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • 


מצודת דוד

"עד עמדו" - עד יעמוד למשפט לדונו אם הוא חייב מיתה וכאשר יצא חייב אז ביד גואל הדם להמיתו

מצודת ציון

"המועדה" - מלשון ועד וקבוץ להתאסף בהן הרוצחים כמו (ישעיהו יד יג)בהר מועד