מצודות על יהושע כ


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכם" - להנאתכם

מצודת ציון

"המקלט" - על שם שקולטת את הרוצחים שאין מדרך עיר אחרת להניח להרוצחים לדור בה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למקלט" - לקלוט את הרוצח מיד גואל הדם לבל יהרגנו כאשר יחם לבבו

מצודת ציון

"לנוס" - ענין בריחה

"בבלי דעת" - בלא כוונה

"מגואל" - מלשון גאולה כי בהנקם נקמת הנרצח לגאולה תחשב לו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואספו אותו" - עם שלא ידעו שהאמת אתו

"את דבריו" - איך שגג בהרציחה

מצודת ציון

"ואספו" - ענין הכנסה כמו (שופטים יט טו)מאסף אותם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא שנא" - לומר שהיה מערים בדבר

"כי בבלי דעת" - אם הרג בבלי דעת

"ולא יסגירו" - רצה לומר אנשי העיר יעזרו להרוצח ולא ימסרו אותו ביד גואל הדם

"אחריו" - אל עיר מקלטו

"גואל הדם" - קרוב הנרצח הרוצה לנקום נקמתו

מצודת ציון

"יסגירו" - ענין מסירה כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום

"שלשום" - יום השלישי מהיום הזה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אז" - אחרי מות הכהן הגדול

"למשפט" - לדונו אם הוא חייב גלות וכאשר יצא חייב יחזור לעיר מקלטו וישב בה עד ימות הכהן הגדול

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויקדישו" - ויזמינו כמו (יואל ב טז)קדשו קהל

"בגליל" - בארץ הגליל והוא שם מדינה בארץ ישראל

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד עמדו" - עד יעמוד למשפט לדונו אם הוא חייב מיתה וכאשר יצא חייב אז ביד גואל הדם להמיתו

מצודת ציון

"המועדה" - מלשון ועד וקבוץ להתאסף בהן הרוצחים כמו (ישעיהו יד יג)בהר מועד