מצודות על דניאל ח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחרי הנראה" - אחרי אשר נראה אלי בתחלה בשנת א' לבלשאצר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי בראותי" - בעת שראיתי החזון ההוא הייתי אז בשושן וגו'

"ואראה בחזון" - ראיתי במראה הנבואה כאילו הייתי עומד אצל נהר אולי 

מצודת ציון

"הבירה" - ענין ארמון וכן לא לאדם הבירה (שם כט) ור"ל שהיתה מטרפולין מקום הארמונות

"אובל" - נהר והוא מלשון יבלי מים (ישעיהו ל)ובא האל"ף במקום היו"ד כמו ישי ואישי (דברי הימים א ב)

"אולי" - כן שם הנהר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלה באחרנה" - מן הראש של האיל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימה" - בפאת המערב וגו'

"ואין מציל" - לא היה כח ביד מי להציל מה מידו

"והגדיל" - נעשה גדול וחזק 

מצודת ציון

"מנגח" - ענין הכאה ודחיפה בקרן

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני הייתי מבין" - הסתכלתי בו בבינה ובכוונת הלב

"על פני וגו'" - ר"ל בעת הלכו על פני כל הארץ היה דומה למדלג באויר ואין הוא נוגע בארץ

"קרן חזות" - קרן גדול המראה 

מצודת ציון

"צפיר" - הוא שעיר וכן צפירי חטאת (עזרא ח)

"חזות" - ענין ראיה ומראה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחמת כחו" - בחמה גדולה בכל הכח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתמרמר" - נלחם עמו במרירות ובאכזריות רב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכעצמו" - וכאשר נעשה חזק ביותר

"חזות ארבע" - ארבע קרנים גדולי המראה עלו במקום הקרן הגדולה והיו פונים לארבע רוחות השמים אחד לכל רוח

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומן האחת" - מתוך קרן אחת מהם יצא עוד קרן אחת קטנה

"ותגדל יתר" - גדלה ונצחה ביותר אל פאת הנגב וגו'

"ואל הצבי" - זה א"י שנאמר בה צבי היא לכל הארצות (יחזקאל כ) ור"ל חמודה והדורה 

מצודת ציון

"מצעירה" - קטנה כמו והיא מצער (בראשית יט)

"הצבי" - החמודה וכן נחלת צבי (ירמיהו ג)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותגדל" - גדלה מאד עד אשר באה להלחם בצבא השמים והם בני ישראל הנמשלים לכוכבי השמים ואם כי אמר ואל הצבי כפל עוד לתוספת ביאור

"ותפל ארצה" - ר"ל היא גברם עליהם ורמסם

"מן הצבא ומן הכוכבים" - היא היא וכפל בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (לקמן יב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועד שר הצבא הגדיל" - התגדל עצמו לחרף כלפי מעלה שהוא שר צבא ישראל

"וממנו" - ע"י חיילותיו וגדודיו נסתלק התמיד לבל הקריבו על מזבח ה'

"והושלך" - על ידו הושלך מכון מקדשו של שר הצבא ר"ל שרפה באש 

מצודת ציון

"הורם" - ל' הרמה וסלוק

"מכון" - מלשון כן ובסיס

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וצבא" - זמן קצוב תנתן על התמיד להיות מסולק בעבור הפשע הנתון תחתיו בירושלים (העכו"ם תקרא פשע כי מפשעת אנשים)

"ותשלך" - תשפיל תורת אמת עד לארץ

"ועשתה" - תעשה כל חפצה ותצליח 

מצודת ציון

"וצבא" - זמן קצוב כמו הלא צבא לאנוש (איוב ז')

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחד קדוש" - ר"ל מלאך אחד קדוש

"לפלמוני המדבר" - ר"ל להמלאך המדבר הדברים האלה

"החזון התמיד" - רצה לומר עד מתי יהיה החזון הזה אשר על התמיד להיות הוא מסולק והעכו"ם המשותק כאבן דומם יותן תחתיו

"תת וקדש" - עד מתי יותן עם קדוש וצבא השמים למרמס הרגל 

מצודת ציון

"לפלמוני" - היא מלה מורכבת מפלא ואלם ופלא הוא ענין מכוסה כמו כי יפלא ממך (דברים יז)ואלם ר"ל לא ידובר בו ועל כי היה שמו נעלם ממנו אמר לפלמוני

"שומם" - משותק כמו משמים בתוכם (יחזקאל ג)

"וקדוש" - וי"ו יתירה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר אלי" - עם כי שהמלאך שאל השיב אמריו אלי ואמר עד ערב בקר ר"ל עד הערב שנאמר בו והיה לעת ערב יהיה אור (זכריה יד)

"אלפים ושלש מאות" - והיא תהיה בשנת ב' אלפים ושלש מאות אבל לא ידענו מאיזה זמן מתחיל החשבון והוא סתום וחתום ובבוא הגואל ב"ב אז נדע ברור מוצא הדבר אשר רמוזה בו מאיזה זמן מתחיל החשבון הזה וכמ"ש בסוף הספר כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ

"ונצדק קדש" - ואז עם קדש ימצא צדקה וחסד ותבוא הטובה המיועדת

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואבקשה בינה" - בקשתי להבין דברי החזון

"כמראה גבר" - כמראה איש והוא גבריאל האמור במקרא שלאחריו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בין אולי" - הקול יוצא מבין מי נהר אולי ואמר אתה גבריאל הבן את המראה אל הזה ר"ל אל דנייאל 

מצודת ציון

"להלז" - להזה כמו השונמית הלז (מלכים ב ד')

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבוא" - ובא גבריאל אצל מקום עמדי וכאשר בא חרדתי ונפלתי על פני מגודל החרדה

"הבן בן אדם" - אתה בן אדם תן דעתך להבין אמרי החזון אשר יהיה לעת קץ ר"ל בסוף ימי הגלות 

מצודת ציון

"נבעתי" - מלשון בעתה וחרדה

"כי לעת קץ" - אשר לעת קץ

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נרדמתי" - בתרדמה של פחד

"על פני" - מושכב על פני ארצה

"ויגע בי" - כמו אדם הנוגע בחברו לעוררו מן השינה

"ויעמידני" - חיזק אותי בדברים לעמוד על עמדי ר"ל כמו שהייתי עומד בתחלה 

מצודת ציון

"נרדמתי" - מלשון תרדמה ושנה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באחרית הזעם" - בסוף ימי הזעם הם ימי הגלות

"כי למועד קץ" - למועד זמן הגלות יהיה קץ ולא לעולם יקצוף

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעל הקרנים" - בעל שתי קרנים

"מלכי" - ר"ל ירמז על שתי מלכיות והם מדי ופרס ומה שהיתה האחת גבוה מן השנית יורה כי מלכות פרס תהיה גדולה ממלכות מדי כי היא לא משלה רק שנה אחת ולזה עלתה הגבוה באחרונה כי פרס תמשול אחר מדי ומ"ש (לעיל פסוק ד') מנגח ימה צפונה וגו' ולא אמר מזרחה כי ממזרח בא כמ"ש בו קורא ממזרח עיט (ישעיהו מו) וכל חיות לא יעמדו וגו' ירמז על כל מלכי האדמה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלך" - ר"ל ירמז על מלך

"הוא המלך הראשון" - ירמז על המלך הראשון הוא אלכסנדרוס מוקדון כי בא מפאת המערב והיה מתגבר מאוד בדרך מהלכו וכבש מלכים רבים במהירות רב ובא עד מדי ופרס וגבר עליהם והרג את כולם 

מצודת ציון

"והצפיר השעיר" - כפל המלה בשמות נרדפים לתוספת ביאור

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנשברת" - ומה שראית כי נשברה הקרן הגדולה ותעמודנה ארבע תחתיה ירמז על כי כאשר יתחזק אלכסנדרוס עד מאוד ימות הוא ובמקומו יעמדו ארבע מלכיות בארבע הרוחות והם רומא ומצרים וארץ ישראל ופרס האמורים למעלה

"מגוי יעמדנה" - מלכי הארצות ההם יהיו מבני עמו

"ולא בכוחו" - לא יתחזקו בכחו של אלכסנדרוס להתגבר כמוהו או ר"ל שהמלכים ההם לא יהיו מבניו כי הבנים יקראו כח כמ"ש כחי וראשית אוני (בראשית מט)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כהתם הפושעים" - כשיגיע הזמן להשלים ולכלות פושעי ישראל כשתתמלא הסאה

"יעמוד" - אז יעמוד מהם מלך עז פנים ויהיה מבין חידות כי ימצא בו הרבה חכמה והוא טיטוס הבא מן רומא ועליו יורה קרן אחת מצעירה וכמ"ש על אדום הנה קטן נתתיך בגוים (עובדיה א) ועל רומא יאמר כי הרבה מבני אדום נתיישבו בה ומלכו בתוכה ומ"ש (שם) ותגדל יתר וגו' כי התחזק ביותר על המצרים שהיא בדרומה של ארץ ישראל ועל פרס שהיא במזרחה של ארץ ישראל 

מצודת ציון

"כהתם" - מלשון תם והשלמה

"עז פנים" - חצוף

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועצם כחו" - בכל עת תחזק כחו ולא בעבור רוב כוחו כי אם בחלקלקות אמריו ובתחבולות כמ"ש בו והחזיק מלכות בחלקלקות (לקמן יא)

"ונפלאות ישחית" - השחתות נפלאות ישחית והצליח במעשיו ועשה כל חפצו והשחית מלכיות עצומים ועם קדושים הם ישראל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל שכלו" - ובעבור רוב שכלו יצליח המרמה שבידו

"ובלבבו יגדיל" - ובעבור זה יתגאה בלבבו וישחית רבים מהיושבים עמו בשלוה וכריתת ברית

"ועל שר שרים" - יעמוד על השר שעל כל השרים ר"ל שחירף כלפי מעלה וכמ"ש רז"ל

"ובאפס" - מבלי יד אדם יומת כי מיתתו היתה ע"י יתוש אחת שנכנסה בחוטמו כמ"ש רז"ל

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומראה וגו'" - ואשר נאמר לך במראה עד ערב בקר אמת הוא כי כן יהיה

"סתום החזון" - ר"ל מה מן הנבואה אשר היא לסוף ימים רבים סתום אותה בלבך ואל תגלה אף המעט אשר ידעת 

מצודת ציון

"כי לימים רבים" - אשר לימים רבים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נהייתי" - נשברתי ונעשיתי חולה כמה ימים מרוב החרדה ועכ"ז קמתי ועשיתי עבודת המלך אשר הוטל עלי מאז הפקיד אותי נבוכדנצר כמ"ש (לעיל ב')

"ואשתומם" - הייתי מושתק ומתמה בעבור המראה ההיא אבל אין מי משרי המלך מבין בדבר כי התחזקתי בפניהם לבל ירגישו בי 

מצודת ציון

"נהייתי" - נשברתי וכן ושנתו נהיתה עליו (לעיל ב')