מצודות על דברי הימים א יז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בביתו" - ר"ל בבית הראוי לו לפי מעלתו

"בבית הארזים" - מסוכך בתקרת ארזים

"תחת יריעות" - הוא האוהל האמור למעלה וכאומר וכי זו היא הבית הראויה לארון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אשר בלבבך" - כאומר אם חפצך לבנות בית לה' עשה חפצך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא ישבתי" - אשר לא ישבתי וגו' ר"ל הנה עד הנה לא ישבתי בבית וכן אתה לא תבנה לי

"ואהיה מאוהל" - הייתי מתהלך מאוהל שילה אל אוהל נוב וגו'

"וממשכן" - כאלו אמר וממשכן אל משכן והוא מקרא קצר ומעצמו יובן החסרון

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל אשר וגו'" - בכל המקומות אשר התהלכתי וגו' וכי דברתי אל אחד מהשופטים

"אשר צויתיו לרעות את עמי וגו'" - וכאומר הנה מזה תדע שבנין הבית שמורה היא למי שיבנהו ואין כולם ראויים לה ולזה לא צויתי עליה מאז

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - ר"ל הואיל ודבר גדול הוא אמור לדוד עבדי הלא הרבה טובות עשיתי עמך כי לקחתיך מן הנוה וגו' 

מצודת ציון

"הנוה" - מדור הרועים כמו נות כרות רועים (צפניה ב')

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם כשם הגדולים" - להתפרסם בעולם ככל הגדולים אנשי השם ורז"ל אמרו שזהו מה שאומרים מגן דוד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמתי מקום" - שבימיך שמתי מקום מנוחה וקבוע לעמי ישראל ונטעתיו על אדמתו ושכן במקומו ולא יחרד עוד לנוע ממנה

"כאשר בראשונה" - ר"ל טרם הקמת השופטים 

מצודת ציון

"ירגז" - ענין תנועת החרדה

"לבלותו" - מלשון בליה והפסד כמו בלה בשרי (איכה ג)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולמימים" - מוסב למקרא של מעלה לומר לא יוסיפו עוד לבלותו כאשר בראשונה וכאשר בזמן השופטים

"ואגד לך" - ומלבד זאת אגיד לך שעוד ייטיב ה' עמך ויבנה לך בית מלכות לזרעך אחריך ואם כן די לך בהטובות האלה אף אם לא תבנה בית ה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה" - אבל כאשר ימלאו ימיך וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא יבנה" - כי אליו שמורה הגדלת השם בבנין ביתי

"עד עולם" - לזרעו אחריו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאב" - כמו אב המייסר את בנו בשבט ואל המיתו בל ישא נפשו

"וחסדו" - לא אסיר חסדי ממנו למאס בו כאשר הסירותי חסדי מעם שאול אשר היה מלך לפניך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בביתי" - בבית המלכות ולתוספת ביאור אמר במלכותי וכפל עוד לומר וכסאו וגו' וכן דרך המקרא לכפול הדברים פעמים ושלש לחזוק

"עד העולם" - לזרעו אחריו 

מצודת ציון

"נכון" - מתוקן על כנו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כן דבר נתן" - ר"ל עם שמתחלה הסכים על ידו ואמר לו כל אשר בלבבך עשה לא בוש לחזור ולמחות בו בדבר ה' 

מצודת ציון

"החזון" - מראה הנבואה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני ה'" - לפני הארון

"ומי ביתי" - כי הלא מרות המואביה אני בא

"עד הלם" - עד המעלה שאני בה עכשיו 

מצודת ציון

"הלום" - לכאן כמו אל תקרב הלום (שמות ג)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותקטן" - החסד הזה היא עוד קטנה בעיניך עד שדברת על בית עבדך למרחוק ר"ל להדורות העתידים לתת המלכות לזרעי עד עולם

"וראיתני" - ראית אותי להחשיבני כתכונת ותואר האדם גדול המעלה עם שאני פחות ונבזה 

מצודת ציון

"כתור" - ענין תכונה ותואר וכן נאוו לחייך בתורים (שיר השירים א)שהם הפנינים המסודרים בתואר ובתכונה יפה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה יוסיף" - מעתה מה יוסיף עוד לבקש לעשות כבוד עם עבדך ר"ל מעתה אין לו לשאול עוד ואמר כאחר המדבר

"ואתה" - הואיל ואתה ידעת ורחמת את עבדך לעשות לו כזאת מבלי שאלה ובקשה 

מצודת ציון

"ידעת" - הוא מענין אהבה ורחמים כמו רק אתכם ידעתי (עמוס ג)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעבור עבדך" - ר"ל אם עשית כזאת בעבור שאני עבדך מכל מקום כלבך עשית הגדולה הזאת כי אין זכותי כדאי לה לולי רצון לבך

"להודיע" - ר"ל ואף להודיע לי את זאת כאלו באה לתשלום גמול על מעשי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין כמוך" - בכדי להעריך ממנו עומק מחשבותיך

"ככל אשר שמענו" - ככל הדברים הנפלאים אשר שמענו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומי כעמך" - ר"ל הואיל ואין זולתך אם כן מי ומי מעובדי כוכבים מאושר ומשובח כעמך ישראל אשר המה גוי מיוחד בארץ

"לפדות לו עם" - לפדות ממצרים להיות לו לעם

"לשום לך וגו'" - לפרסם את שמך בעולם

"גוים" - מוסב על לגרש ר"ל הוצאתם לגרש מפניהם העמים אשר בארץ כנען

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עולם" - ולא יחליפם באומה אחרת

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יאמן" - יקוים להיות המלכות מזרעי עד עולם 

מצודת ציון

"יאמן" - מלשון האמנה וקיום

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמן" - במה שיאמן הדבר יגדל שמך עד עולם כי יאמרו הכל שעד עולם הוא אלהי ישראל ואף בית דוד נכון לפניו למלוכה עד עולם ואין בו חלילה השתנות לחזור מדבריו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אתה וגו'" - ר"ל הואיל והודעתני שתבנה לי בית מלכות לזה מצאתי את לבי וערב לגשת להתפלל עליה עם כי הוא דבר גדול

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה הוא האלהים" - א"כ בידך הכח למלאות דבריך

"ותדבר" - אתה דברת הדבר הזה כי נאמן נתן לנביא ודבר ה' בפיו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה הואלת" - ר"ל והואיל וכן הוא אין צורך מעתה להתפלל עוד על הדבר אבל שאלתי רצה נא לברך וגו' שיהיו לעולם לפניך ר"ל ברכה במתנת לב טהור ללכת בתורתך בכדי שיהיו ראויים לקבל החסד הגדול הזה

"כי אתה וגו'" - ר"ל הלא כבר ברכת ומבורך לעולם כי אין שום מניעה מפאת המברך ולזה אשאל עוד שגם לא יהיה מניעה מצד המקבל הברכה 

מצודת ציון

"הואלת" - ענין חפץ ורצון כמו ויואל משה (שמות ב)