מצודות על דברי הימים א טז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויציגו" - ענין העמדה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשם ה'" - בהזכרת שם ה'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאיש" - ר"ל לכל אחד 

מצודת ציון

"ואשפר" - ענין מנה יפה והוא מלשון אמרי שפר (שמות מט)

"ואשישה" - כן שם הכלי אשר ישימו בו היין וכן סמכוני באשישות (שיר השירים ב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משרתים" - לכבד ולרבץ לפני הארון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשנהו" - השני לו

"במצלתים" - היה מקיש במצלתים להשמיע קול גדול

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז נתן וגו'" - אז מסר בתחילה ביד אסף להודות לה' בזה השיר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הודו לה'" - ר"ל וזהו השיר הודו לה' וגו'

"קראו בשמו" - בהשם המיוחד לו לבדו המורה על גדולתו

"הודיעו" - פרסמו בין העמים פלאי מעשיו 

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו כמו ועולל למו (איכה א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שירו לו" - בפה

"זמרו לו" - בכלי שיר

"שיחו" - דברו בתמידות בכל נפלאותיו 

מצודת ציון

"שיחו" - ענין דבור התמידי כמו ישיחו בי יושבי שער (תהלים סט)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התהללו" - שבחו את עצמכם להתפאר בשם קדשו אשר יורה על יכולתו

"ישמח" - למען ישמח לב כ"א ממבקשי ה' בשמעו כל אלה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועוזו" - דרשו להראות לכם עוזו ויכלתו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשפטי פיהו" - המשפטים שעשה בעכומ"ז במאמר פיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זרע ישראל" - אתם זרע ישראל עבדו

"בחיריו" - הנבחרים לה' מיתר העובדי כוכבים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא ה'" - דעו שה' הוא אלהינו בהויתו ובכל הארץ שולטים משפטיו כמאז

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בריתו" - התורה הנתונה בברית

"דבר צוה" - והוא הדבר אשר צוה לנו אחר אלף דור כי תתקע"ד דורות העביר הקב"ה מן העולם ולא בראם ולאחר כ"ו דורות משנברא העולם נתן את התורה הרי אלף דור

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר כרת" - על הדבר אשר כרת עליה ברית עם אברהם ועליה היתה השבועה ליצחק

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמידה" - הדבר ההיא העמידה ליעקב לחוק קבוע

"לישראל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך אתן" - ולא לישמעאל ועשו עם שהמה מזרעם

"חבל" - מה שהוא עתה חבל נחלתכם 

מצודת ציון

"חבל" - ענין חלק כמו מחבל בני יהודה (יהושע יט)על שם שדרך לחלוק נחלה בחבל המדה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהיותכם" - בעוד היותכם מתי מספר בחשבון היותר מעט ר"ל בימי האבות שהיו מעטים והיו בהארץ ההיא כגרים 

מצודת ציון

"מתי" - אנשי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתהלכו" - לא ישבו במקום אחד והלכו מגוי האחד אל גוי האחר ומממלכה זה וגו' ודרך בני המדינה לעשוק הנכרי הבא לגור בלי קבע

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויוכח" - בעבורם הוכיח במכאוב את מלך מצרים ומלך פלשתים על כי לקחו את שרה (ואומר עליהם כי בעבור זה פחד אבימלך לגעת ברבקה) 

מצודת ציון

"לעשקם" - מלשון עושק וגזל

"ויוכח" - ענין תשלומין גמול הרעה כמו וצור להוכיח יסדתו (חבקוק א)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תגעו" - בהמכאוב שהביא הוא כאלו אמר אל תגעו וגו' ולאבימלך נאמר בפירוש

"במשיחי" - ר"ל בגדולי ונסיכי וכן למשיחו לכורש (ישעיהו מה)

"ובנביאי" - כי האבות היו נביאים

"אל תרעו" - אל תעשו רעה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשרו" - בכל יום בשרו הישועה הבאה כי בכל יום תהיה 

מצודת ציון

"בשרו" - ענין ספור החדשות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כל אלהים" - הם שרי מעלה של העכו"ם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלילים" - היא מלה מורכבת מאל ולא ור"ל דבר שאין בו ממש וכן רועי האליל (זכריה י"א)

"וה'" - אבל ה' עשה את השמים וכחו רב

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוד והדר" - יסוד ההוד וההדר המה לפניו 

מצודת ציון

"וחדוה" - ענין שמחה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבו לה'" - וחוזר ומפרש הכבוד והעוז הבו לה' ר"ל אמרו שהכבוד והעוז המה לו ובידו וכן נתנו לדוד רבבות (שמואל א י"ח

מצודת ציון

"הבו" - תנו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבוד שמו" - הכבוד הראוי לשמו

"בהדרת" - באוהל הארון המהודר בקדושה 

מצודת ציון

"שאו" - הרימו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל הארץ" - יושבי הארץ

"אף תכון" - ר"ל אף את תבל עמדי על כנך ובסיסך ואל תהי נוטה ליפול כל הימים אשר גזר המקום לעמוד על עמדך 

מצודת ציון

"חילו" - מלשון חלחלה ורעד

"תמוט" - מלשון נטיה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישמחו וגו'" - ר"ל עת יבוא תגלה מלכותו וישמחו צבאות השמים ויושבי הארץ

"ה' מלך" - ר"ל גלה מלכותו 

מצודת ציון

"ותגל" - ענין שמחה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלואו" - הבריות הממלאים אותו 

מצודת ציון

"ירעם" - מלשון רעם ורעש

"יעלוץ" - ענין שמחה כמו יעלוז ויעלוס כי זסשר"ץ מתחלף

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עצי היער" - הוא ענין מליצה ולומר שמאד יתרבה השמחה בעולם

"מלפני ה'" - הרננה תהיה מלפני ה' כאשר יבוא לשפוט את הארץ לשלם לכ"א גמול כמפעלו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי טוב" - כי ה' הוא טוב לכל וכי הוא עושה חסד לעולם

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרו" - דוד אמר להם התפללו לה' בעבור בני הגולה שתהיה לאחרונה ואמרו בעבורם הושיענו כי אתה מעולם אלהי ישענו

"להודות וגו'" - על התשועה הבאה

"להשתבח בתהלתך" - לשבח את עצמנו בתהלתך כי לשבח יחשב להדבק בה' המהולל מאד

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן העולם וגו'" - מן העולם הזה עד העולם הבא

"ויאמרו" - צוה דוד שיאמרו כולם אמן רצה לומר אמת הדבר אף יאמרו הלל לה' כ"א לפי מהללו

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאסף" - את אסף

"לשרת" - בדבר השיר

"לדבר יום" - שירה הראוי בכל יום ישירו ביומו 

מצודת ציון

"לדבר יום" - ענין כל יום

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשוערים" - להיות שומרים שערי אוהל הארון

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני משכן" - היו משמשים לפני המשכן

"בבמה" - במזבח אשר עמד בגבעון

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להעלות" - שהם יעלו שמה את התמידין

"ולכל הכתוב" - המה המוספין

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר וגו'" - אשר פרשם בשמות מי ומי יעמדו לפני המשכן

"כי לעולם חסדו" - ומהראוי להודות לו על זה 

מצודת ציון

"הברורים" - הנבחרים

"נקבו" - נתפרשו כמו ונוקב שם (ויקרא כ"ד)

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועמהם" - ר"ל עם הימן וידותון היו חצוצרות וגו'

"למשמיעים" - העשויים להיות משמיעים קול גדול

"וכלי שיר" - ושאר כלי שיר העשויים לשורר בהם לפני משכן האלהים

"לשער" - היו ממונים לשמור שער המשכן

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסב דוד" - מאת פני אוהל הארון

"לברך את ביתו" - כדרך שבירך את העם בשם ה'