מצודות על איוב יג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הן כל ראתה עיני" - כל הדברים האלה שאמרתי הנה ראתה עיני הדברים הנראים ושמעה אזני הדברים הנשמעים ובין העין ובין האזן הבינה לכל אחת מהנה שבדבר ה' נעשה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כדעתכם" - כשיעור ידיעתכם ידעתי גם אני לא פחות וגרוע אנכי מכם בדבר הידיעה ומה זה תספרו לפני מפלאות ה'

מצודת ציון

"לא נופל" - לא פחות וגרוע

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל שדי אדבר" - לא אחפוץ מעתה להתווכח עמכם כ"א אל שדי אדבר ועמו אחפוץ להתווכח

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואולם" - אבל מכם אין לי תועלת כי אתם מחברים יחד דברי שקר כי תאספו עלי עון רב אשר לא כן הוא ובהיות כן אתם כולכם רופאי הבל ר"ל מה שתנחמו אותי לומר כשאשוב לה' ישגא אחריתי הלא הבל הוא כי אין בי עון לשוב עליו

מצודת ציון

"טופלי" - ענין חבור ודבוק כמו ותטפול על עוני (לקמן יד)

"אלל" - אל ולא ולכן יקראו עבודת כוכבים אלילים בעבור זה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותהי לכם לחכמה" - כי בדבריכם נראה כסכלות לכם לזאת שתקו ואולי יחשוב מי שאתם חכמים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שמעו" - הבינו עתה ויכוח אמרי

"וריבות" - הוא הויכוח וכפל הדבר במ"ש

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלאל" - וכי בעבור להצדיק את האל תדברו עולה לתלות בי עון רב

"ולו" - וכי בעבורו תדברו רמיה בתמיה וכי הגון הדבר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הפניו" - וכי תשאו פניו להחניף לו כאשר תריבון בעבורו וכי רצונו בזה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הטוב" - וכי יהיה טוב לכם כאשר יחקור אתכם במשפט על הדברים האלה וכי תהתלו בו לומר אז לפניו מהתלות הנה לכבודך דברנו כל אלה וכאשר יהתל איש ברעהו

מצודת ציון

"כהתל" - ענין לעג כמו התלת בי (שופטים טז)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הוכח" - דעו שיוכיח אתכם אם תחניפו לו לשאת פניו בסתר בעמקי הלב כי יודע הוא תעלומות לב אשר בזדון תדברו ולא משגה המה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא שאתו" - שריפת להב אשר תבעת אתכם

"ופחדו וגו'" - ואיך תוכלו להצטדק במשפט

מצודת ציון

"שאתו" - להב אשו כמו ותשא הארץ מפניו (נחום ח)

"תבעת" - מלשון בעתה וחרדה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זכרוניכם" - ר"ל הלא בני אדם כולכם וזכרוניכם משולים לזכרון האפר וגופכם דומה לגוף החומר ומה זה לא יראתם מפחד המשפט

מצודת ציון

"לגבי" - ענין גוף כמו על גבי חרשו (תהלים קכט)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"החרישו" - לזאת שתקו מעתה מלדבר מה ממני לתלות בי עון רב ואני אדבר דברי ואף אם יעבור עלי מהרעות מה שיעבור אם רב ואם מעט ר"ל לא אחדל מלדבר מפחד יראת העונש

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על מה" - בעבור מה ר"ל מה הוא העון אשר בעבורו אשא כל בשרי בשיני כי כל הבשר נלקה ונשחת ולא נותר מהם כ"א לבד הבשר הדבוק בשיני כמ"ש ואתמלטה בעור שני (לקמן יט)

"ונפשי" - ועל מה נפשי קלה להתפרד ממני כאלו היתה בכפי אשר מיד בהפתח היד תפול ממנה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הן יקטלני" - ר"ל אל תחשבו שצעקתי יורה שעל אשר אחשב שאבדה תוחלתי סרה ממני בעבור זה יראת ה' כי לא כן הוא כי אף אם יקטלני עוד אקוה לו לעדן את נפשי בתענוג הרוחני ומדוע א"כ תסור ממני היראה וכל דברי לא להתריס נגדו אך חפצי לברר דרכי לפניו לפלס אותם

מצודת ציון

"אל פניו" - לפניו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם הוא" - והן ידעתי כי מלבד זכיותי אשר רבו וילמדו עלי זכות יהיה גם הוא לי לישועה בעבור יושר אמרי כי חפצי באמת ולא להחניפו לומר לפניו הן צדקת כי אמנם חטאתי ואם לא כן הוא כי בעל חנף לא יבוא לפניו כי שנוא הוא לו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שמעו" - הבינו אמרי ויכנסו באזניכם

מצודת ציון

"ואחותי" - אמרי כמו יחוה דעת (שם יט)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ערכתי משפט" - סדרתי אמרים לטעון במשפט וידעתי אשר אצדק על פיהם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי הוא ירי" - ר"ל מי הוא אשר ערב לבו לגשת לריב עמדי להשתיקני מבלי טענות צודקות

"כי עתה" - אם אחריש עתה בעבור הטענות הכוזבות אשר יגידו הריעים הלא אמות ואגוע מכאב מניעת הדברים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אך שתים" - חזר פניו כלפי המקום ואמר אך אל תעשה עמדי שתי הדברים הם האמורות למטה ואז לא אסתר מפניך כי אמצא מענה להתווכח

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כפך" - האחת היא אשר בעת הויכוח הרחק מעלי מכת ידך לבל יטרדוני והשנית אשר אז אל תפחד אותי אימתך שלא יסתתמו טענותי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וקרא" - או קרא לומר מה פשעי ואני אשיב לך או אדבר אני יושר דרכי ואתה תשיב לי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמה" - כמה מספר העוונות והחטאות אשר תחשוב לי כמה הם אף הודיעני מה הם פשעי וחטאתי כי אני לא ידעתי מאומה בידי לא פשע ולא חטאת

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למה פניך תסתיר" - אחז במשל מדרך האדם המצוה ליסר את מי ומסתיר פניו לבל יראה בו שלא יכמרו רחמיו עליו

"ותחשבני" - ואתה חושב אותי לך לאויב ומורד עד אשר תשתדל מאוד בהבאת הרעות עלי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"העלה" - וכי תערוץ עלה נדף וכי תרדוף את קש יבש וכי זהו כבודך והלא אני כאחד מהם

מצודת ציון

"העלה" - עלה אילן

"נדף" - כתוש כמו כקש נדף (ישעיהו מא)

"תערוץ" - תשבור כמו לערוץ הארץ (שם ב)

"קש" - תבן דק

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי תכתוב" - כל המרי והמרד הנמצא בי תכתוב עלי בספרך למען לא ישכח ואף העוונות שעשיתי בנעורי עוד לא הייתי שלם בשכלי הנה אתה מוריש אותם לי לקבל הגמול גם עליהם כאשר ידקדק האדם אחר הדומה לו

מצודת ציון

"מרורות" - מלשון מרי וסרבנות

"ותורישני" - מלשון ירושה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותשם בסד רגלי" - עם כי שמת רגלי בכבלי עצים סגורים והוספת עוד לשמור כל ארחותי לבל אברח והלא רגלי סגורים ואיך אוכל לברוח ועוד תוסיף להכאיב אותי כי תחקוק נקבי עצי הסד מצומצמים לפי מדת שרשי רגלי הם עצמות הרגל והמה דוחקים בשר הרגל ומצערים ביותר ור"ל הנה תייסר אותי במכאוב על מכאוב אשר לא אוכל לשאת

מצודת ציון

"בסד" - עצים חקוקים עשוים להסגיר בהם רגלי התפוס וכן ישם בסד רגלי (לקמן לג) ובדרז"ל סדנא בסדניה יתיב (פסחים כח)

"שרשי רגלי" - הם עצמות הרגל שהם העיקר להם

"תתחקה" - מלשון חקיקה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוא" - הלא הגוף הנרדף ממך הלא יבלה ויושחת כדבר הנרקב וכבגד אשר אכלו התולעת וכי כבודך היא זו לרדוף אחר בריה שפלה כזאת

מצודת ציון

"יבלה" - מלשון בליה ורקבון

"עש" - כן שמו של התולעת האוכל הבגדים וכן כבגד יאכלם עש (ישעיהו נא)