מצודות על איוב יב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אמנם" - האמת כי אתם הרבים ולמולי תחשבו לעם כי נשארתי לבדי ואין מי יחזיק בידי אבל וכי בעבור כי אתם הרבים למולי תמות החכמה עמכם ר"ל וכי כל החכמה היא בכם עד שאם תמותו תמות גם היא ולא תשאר בעולם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם לי לבב" - הנה לא כן היא כי גם לי יש לב מבין כמו לכם ואינני נופל במעלה להיות גרוע ופחות מכם

"ואת מי" - ועם מי מהאנשים אין לב מבין כמו שיש עם אלה הריעים וכי חכמה גדולה יש בכם אשר לא תמצא בשאר האנשים 

מצודת ציון

"לא נופל" - לא פחות וגרוע וכן נופלים מערלים (יחזקאל לב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שחוק לרעהו" - על כן הרבה צופר לבזותו אמר הנה אני אהיה לשחוק וללעג למחשבתו אשר בעבור גודל הצלחתו אשר ישיג כל תאותו כאלו בכל אשר יקרא לשאול מאלוה יענה וישיב לו למלאות שאלתו לזה גבה לבו עד כי ישחוק עלי אשר אני באמת צדיק תמים 

מצודת ציון

"לרעהו" - מלשון רעיון ומחשבה כמו בנת לרעי מרחוק (תהלים קלט)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפיד בוז וגו'" - כי כן הדרך אשר למחשבות איש שאנן ושקט מרוב כל יחשב כלפיד הבזוי את מי אשר הוא נכון שימעדו רגליו לפול ולזה הרבה צופר לשחוק בי 

מצודת ציון

"לפיד" - הוא העץ שמנדנדים בו האש ונשרף גם הוא כמו כלפיד יבער (ישעיהו סב)ועל כי לא יצלח למלאכה ובזוי הוא מאד אמר לפיד בוז

"לעשתות" - למחשבות כמו אבדו עשתונותיו (תהלים קמו)

"שאנן" - שוקט ובוטח כמו שאנן מואב (ירמיהו מח)

"למועדי" - ענין החלקה והשמטה לנפול כמו ולא מעדו קרסולי (תהלים יח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישליו" - אבל לא מרוב חכמה ויושר לבב רבה הצלחתו כי הלא ראינו אשר אהלי השודדים המה בשלוה ומשכנות בטוחות נמצאים למרגיזי אל לאשר יעבוד הכו"ם אשר לא ימוש ממקומו ומביא אותו בידו ועכ"ז אליו ישתחוה ולו יעבוד וא"כ אף מהצלחת צופר אין ראיה על החכמה ויושר הלבב 

מצודת ציון

"ישליו" - מלשון שלוה

"ובטוחות" - ר"ל משכנות בטוחות וקצר בדבר המובן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואולם" - אבל חכמת מה לך ואם בהודעת העלמת חקר אלוה לא צריכנא לך כי באמת שאל אל הבהמות וכ"א תלמדך העלם חקר אלוה רצה לומר משלימות יצירת היצורים ומהחכמה אשר בהם יתחלפו אלה מאלה מכל זה נוכל להשכיל שלא נמצא חקר אלוה וכאלו הם יורו ויגידו את זאת 

מצודת ציון

"ותורך" - ותלמדך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותורך" - ר"ל מטבעי ארבעה היסודות וכל הדברים הנמצאים בארץ המורכבים מהם מאלה תוכל להבין העלם חקר אלוה 

מצודת ציון

"שיח" - מלשון שיחה ודבור

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי לא ידע בכל אלה" - מי הוא הסכל אשר לא ישכיל לדעת העלמות חקר אלוה באמצעית אלה הדברים זולת מאמריך

"כי יד ה' וגו'" - כי הלא יד ה' עשתה כל זאת ומהם הלא יוקח ראיה על עומק חכמתו שאין חקר לה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר בידו וגו'" - מוסב למקרא שלפניו לומר הוא האלהים אשר בידו וגו'

"ורוח וגו'" - זכר לעצמו רוח האדם על כי היא העולה על כולנה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אזן" - האוזן השומעת תבחן הדברים ממי נאמרו והחיך הטועם הוא יטעם לו טעם המאכל המר הוא אם מתוק כי בו ניתן ההרגש הזה ויובן א"כ הרבה מן הדברים ע"פ החוש

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בישישים חכמה" - ובעבור זה ימצא הרבה מן החכמה בלב הישישים כי בעבור רוב הימים ראו הרבה בחוש ומהם יקחו התחלה להבין דבר מתוך דבר

"ואורך" - הבי"ת מן בישישים משמשת בשתים כאלו אמר ובאורך ימים תבונה והוא כפל ענין במ"ש ועל כי צופר היה צעיר ממנו לימים אמר איך תתפאר בחכמה למולי ואני ישיש וזקן ממך 

מצודת ציון

"בישישים" - הזקן הרבה יקרא ישיש והוא מלשון יש כי עמדה בו הישות ימים רבים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמו" - ובעבור רוב השנים ידעתי א"כ בלעדך שעם ה' תכלית החכמה והגבורה

"לו עצה" - הוא המשכיל לתת עצה ובידו התבונה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן יהרוס" - כאשר יחפוץ להשגיח הלא ישדד המערכה וכשהוא מהרס דבר מה הנה לא יבנה בזולת רצונו

"יסגור" - כאשר יסגור המאסר על איש הנה לא יפתח בזולת חפצו 

מצודת ציון

"יפתח" - ענין התרה מן המאסר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן יעצור" - ימנע הנביעה במים ונעשה המקום יבש

"וישלחם" - ופעם ירבה מימיהם וישלחם לשטוף פני האדמה ומהפכים הארץ כי מאבדים הרבה 

מצודת ציון

"יעצור" - ענין מניעה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמו עוז" - בידו החוזק והתשות את מי לחזק ואת מי להתיש כח זרועו

"לו שוגג" - יודע הוא שגגת האדם עם כי לא ידע האדם בנפשו

"ומשגה" - יודע הוא הדבר אשר האדם משגה בו את הזולת עם כי לא ידעו הזולת

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מוליך" - חכמי לב בעלי עצה מוליך בדרך שולל ויסכל דעת השופטים עם כי מאד חכמו 

מצודת ציון

"שולל" - ענין שטות כמו אשתוללו אבירי לב (שם עו)

"יהולל" - ענין סכלות וכן וקוסמים יהולל (ישעיהו מד)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פתח" - מתיר קשר השרים ר"ל מסיר קשרי רצועות העול אשר שמו על העם

"ויאסור" - וכאשר יחפוץ יקשור האזור במתניהם ר"ל יאמץ כוחם כי האזור במתניו הוא מחוזק ומזורז 

מצודת ציון

"מוסר" - קשרי רצועות העול כמו מוסרי צוארך (שם נב)

"פתח" - מסיר

"ויאסור" - קושר כמו הסוס אסור (מלכים ב ז)

"אזור" - חגורה כמו ואזור עור (שם א)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מוליך כהנים" - השרים מוליך בדרך שולל ויעוות החזקים בעלי הכח לבל ילחמו בדרך הנימוס והראוי 

מצודת ציון

"כהנים" - שרים כמו ובני דוד כהנים (שמואל ב ח)

"ואיתנים" - וחזקים כמו איתן מושביך (במדבר כד)

"יסלף" - יעות כמו ויסלף דברי צדיקים (שמות כג)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנאמנים" - להמדברים בעלי המליצה יסיר מאמר שפתותם עד לא יכינו לדבר מה בלבבם ומהזקנים בעלי המדע יקח מיטב תוכן האמרים 

מצודת ציון

"לנאמנים" - הוא מלשון וינאמו נאום (ירמיהו כג) שהוא ענין דבור והנו"ן האחרונה נוספת לסימן שם תואר כמו רחמן והצחים בלשונותם היודעים חכמת הדבור יקראו נאמנים

"וטעם" - ענין תוכן הדבור כמו בשנותו את טעמו (תהלים לד א)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שופך" - פעם יביא בוז הרבה על נדיבים כמים הנשפכים ומרפה חגורת החזקים ר"ל יתיש כוחם כי החגור הוא מזורז ונחלש כשנרפה החגור 

מצודת ציון

"ומזיח" - חגורה וכן ולמזח תמיד יחגרה (שם קט)

"אפיקים" - חזקים כמו אפיקי נחושה (לקמן מ)

"רפה" - מלשון רפיון

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגלה" - ר"ל מלמד האדם דעת להשכיל דברים עמוקים קשה ההבנה

"צלמות" - ר"ל דברים הנעלמים ביותר מוציא לאור כי יחנן האדם דעה ויאיר עיניו להבין דבר מתוך דבר 

מצודת ציון

"צלמות" - צלו של מות הוא חשכת הקבר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משגיא" - הוא מגדיל את האנשים בממשלה רב והוא מאבדם

"שוטח" - הוא יפרשם ע"פ האדמה במרחב רב והוא ינהיגם מארצם ללכת גולה 

מצודת ציון

"משגיא" - מגדיל כמו כארז בלבנון ישגה (תהלים צב)

"שוטח" - פורש כמו וישטחו להם שטוח (במדבר יא)

"וינחם" - וינהיגם כמו לך נחה (שמות לב)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מסיר" - פעם מסיר חכמת לב ראשי העם המנהיגים אותם והמה יתעו את העם ללכת בעצת תוהו לא בדרך ישר ועצה נכונה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ימששו" - והמה ממששים בידיהם במקום החשך אשר ילכו בה ולא ילכו במקום אורה ר"ל שוגים ללכת בעצת תוהו ולא יפנו אל מול העצה הנכונה

"ויתעם" - ה' מתעה אותם להיות מבולבלים בדעתם כמו השכור 

מצודת ציון

"ימששו" - ענין החפוש בידים הנה והנה להשמר ממכשול כמו כאשר ימשש העור (דברים כה)