מצודות על איוב יד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדם וגו'" - הלא האדם הוא ילוד מאשה וא"כ מקורו משחת כי היא חמת מלאה צואה ופיה מלאה דם ואף הוא קצר ימים ומרובה בחרדות עד כי ישבע מהם לגודל רבויים 

מצודת ציון

"רוגז" - חרדה כמו מרגיז הארץ (שם יד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כציץ" - דומה הוא לציץ אשר יוכרת מיד כאשר יצא ולא יעמוד זמן רב

"ויברח" - מהר יברח מן העולם כצל הזה אשר לא יעמוד זמן רב במקום אחד כי כאשר יפנה השמש כן ינטה הצל ממקומו 

מצודת ציון

"כציץ" - כפרח

"וימל" - ויוכרת כמו ימולל ויבש (תהלים צ)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף על זה" - אף על בריה שפלה כזה פקחת עיניך להשגיח במעשיו ולדקדק אחריו ויותר מזה שגם אותי שאני מנוקה מעון תביא עמך במשפט לענשני על אשר קצרתי בחכמה לפי שיעור הבנתי וכאשר אמר צופר 

מצודת ציון

"פקחת" - פתחת כמו פקח עיניך (משלי כ)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יתן" - וכי אפשר שהנולד מן הטמא יטהר כ"כ עד שיתמיד בכל עת להרחיב לבו בחכמה והלא אבי ואמי שניהם היו טמאים מעמי הארצות לא רק האחד להיות זה וזה גורם כ"א שניהם היו טמאים זה כזה ומאוד קשה להיות הנולד מהם טהור כ"כ

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם חרוצים" - אם אמנם ימי האדם הם קצובים וכרותים במדה ומספר חדשיו המה עמך כי אתה שמת להם מספר ועשית לו חוק קבוע עד כמה יחיה ולא יעבור הגבול 

מצודת ציון

"חרוצים" - כרות במדה וקצוב כמו אתה חרצת (מלכים א כ)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שעה" - לזאת הסר מעליו מכות ידיך ויהיה חדל מהם במעט ימיו עד אשר יבואו ימי הזקנה וירצה במיתה ויקוה לה כשכיר הרוצה בהשלמת היום ומקוה לה 

מצודת ציון

"שעה" - הסר כמו השע ממני (תהלים לט)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יש לעץ תקוה" - הלא האדם הוא נופל וגרוע מעץ השדה כי לעץ יש תקוה לחזור לקדמותו אף אם יכרת עוד יחליף לחדש ענפים אחרים תמורתם ולא יופסק ממנו ענפיו הרכים 

מצודת ציון

"ויונקתו" - ענפיו הרכים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יזקין" - אף אם יזקין שרשו בארץ עד שלא ישאר בו לחלוחית

"ובעפר וגו'" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"גזעו" - גם הוא ענין שורש כמו מגזע ישי (ישעיהו יא)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מריח מים" - מ"מ כשיבוא עליו מעט מים ומיד כשיריח את המים יחזור ויפרח ויגדל ענף כאלו נטעו זה מקרוב 

מצודת ציון

"קציר" - ענף כמו תשלח קציריה (תהלים פ)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגבר" - אבל גבר כאשר ימות הלא מאד נחלש כי לא יחזור עוד לקדמותו וכאשר יגוע איו הוא הלא לא ישוב עד עולם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אזלו" - כמו כאשר ילכו להם המים מן הים והנהר הנמשך ממנו הלא יחרב ויבש ולא ישובו בו המים מעצמו בזולת מי הים 

מצודת ציון

"אזלו" - הלכו כמו ואוזל לו אז יתהלל (משלי כ)

"יחרב" - גם הוא ענין יובש כמו חרבו המים (בראשית ח)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיש" - וכן כאשר ימות האיש לא יקום עוד

"עד בלתי שמים" - עד יבלו ויופסדו השמים ר"ל עד עולם לא יקיצו המתים ולא יעורו מן השינה 

מצודת ציון

"בלתי" - ענינו כמו בלה

"יקיצו יעורו" - ענין שניהם התעוררות מן השינה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יתן" - ר"ל אם היה מהאפשר להחיות אחר המיתה תהיה שאלתי מי יתן שתסתירני בשאול עד ישוב אפך ממני ותשים לי חוק מתי ישוב אפך ממני ואז תזכרני להוציאני משם לחיות ע"פ האדמה 

מצודת ציון

"תצפנני" - מלשון צפון והסתר

"חוק" - זמן קבוע

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם ימות" - אבל אין זה אפשרות כי אשר ימות האיש האם יחזור ויחיה אך כל ימי הזמן הניתן לי אקוה להשאר חי עד בוא עת חליפתי ולא לאח"ז 

מצודת ציון

"צבאי" - זמני כמו הלא צבא לאנוש (לעיל ז)

"איחל" - מלשון תוחלת ותקוה

"חליפתי" - ענין העברה מן העולם וכן אם יחלף ויסגיר (לעיל יא)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תקרא" - מי יתן אשר תקרא לאמר מדוע תייסרני ואנכי אשוב להתווכח עמך הן ידעתי כי תחמוד אותי הואיל ואני מעשה ידיך ולמה א"כ תמאס בי אם אצא זכאי 

מצודת ציון

"תכסוף" - תחמוד כמו נכסוף נכספת (בראשית לא)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עתה" - טרם אספר מעשה הטוב שעשיתי הנה תספור צעדי לדקדק אחרי בכל פסיעה ופסיעה ולא תמתין מלהפרע על חטאתי ר"ל לא תפרע מעט מעט כ"א על הכל ביחד 

מצודת ציון

"צעדי" - פסיעותי

"תשמור" - תמתין כמו ואביו שמר את הדבר (שם לז)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חתום" - ועכ"ז סגורים פשעי בקשר מעולה ולא ינוכה מה מהם ע"י היסורים אשר חלפו ועברו עלי

"ותטפול" - ועוד תחבר על עוני דבר עון אשר אין ראוי לענוש עליו כי תורישני עונות נעורי אבל אחר שאספר מעשה הטוב אשר עשיתי הן ידעתי כי תכסף אלי 

מצודת ציון

"חתום" - ענין סגירה

"בצרור" - ענין קשור כמו צרור כספו (שם מב)

"ותטפול" - ותחבר כמו טופלי שקר (לעיל יג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואולם" - ובאמת כמו הר הנופל אשר נעשה בלה ומופסד כי לא יוסיף לקום וכמו הצור אשר יעתק ממקום גדולו הנה לא ישוב לצמוח מעתה כאשר מאז 

מצודת ציון

"יבול" - מלשון בליה והפסד

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבנים" - וכמו אבנים אשר המים שוחקים מה מהם כאשר יעברו עליהם בתמידות הנה המעט הנשחק לא תשוב למקומו

"תשטוף ספיחיה" - וכמו הספיחים של עפר הארץ אשר המה ממעל הנה בבוא שטף מים הלא בקל תשטוף אותם ולא יוחזרו למקומם

"ותקות אנוש" - ודומה להם האבדת תקות האדם כי לא יקוה לשוב לקדמותו אחר המיתה 

מצודת ציון

"שחקו" - טחנו כמו ושחקת ממנה הדק (שמות ל)

"ספיחים" - הם הגדילים מהגרעינין הנופלים מאליהם בעת הקציר כמו ספיח קצירך (ויקרא כה)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תתקפהו" - האבדון תאחז אותו בחוזק רב באחיזה המתקיימת עד נצח והרי הוא הולך אחוז בה ואין עוזר לו

"משנה פניו" - והוא משנה פניו ותשלח אותו שלוח עולמית ולא ישוב עוד 

מצודת ציון

"תתקפהו" - ענין האחיזה בחזקה כמו ואם יתקפו האחד (קהלת ד)

"משנה" - מלשון שנוי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יכבדו" - הן אם בניו יהיו מכובדים לא ידע מזה והן אם ימעטו בכבוד לא יבין את זאת 

מצודת ציון

"ויצערו" - וימעטו כמו הלא מצער היא (בראשית יט)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך בשרו עליו" - אך עודו חי כאשר בשרו עוד עליו אז יכאב מדבר המכאוב וכשהיתה נפשו אצלו אז התאבלה בעבור צער ורוע המקרה אבל לאחר המיתה לא ירגיש עוד בדבר מהדברים ויאמר בזה אם אמנם כן הוא סוף האדם שעה ממנו במעט ימי חייו כי די לו בזה (העולה מהמענה ההיא כי יסכל אמרי צופר לומר עליו כי מעט השיג מן החכמה וכי הוא יודע יותר ממנו אף יגנה ריעיו בכללם על אשר שחנפו לה' ותולים בו עון רב אשר לא כן ויסתור דעת צופר שאמר שבאו עליו היסורים על כי קצר בחכמה לפי שעור מדרגת הכנתו כי ישיב אמרים הלא כ"ז הוא בעבור כי נולד הוא מטמא ולכן א"א להיות מוטהר כ"כ ולא יתכן שיענש המקום ע"ז כי אינה דבר אפשרי)