מפרשי רש"י על בראשית לו ה


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק ל"ו • פסוק ה' | >>
ב • ג • ה • ו • ט • יב • כד • לא • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ה) וְאָהֳלִיבָמָה יָלְדָה אֶת יעיש [יְעוּשׁ] וְאֶת יַעְלָם וְאֶת קֹרַח אֵלֶּה בְּנֵי עֵשָׂו אֲשֶׁר יֻלְּדוּ לוֹ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן.

רש"י

"ואהליבמה ילדה וגו'" - קרח זה ממזר הי' ובן אליפז היה שבא על אשת אביו אל אהליבמה אשת עשו שהרי הוא מנוי עם אלופי אליפז בסוף הענין (להלן טז) (ב"ר פב יב)


רש"י מנוקד ומעוצב

וְאָהֳלִיבָמָה יָלְדָה וְגוֹמֵר – קֹרַח זֶה מַמְזֵר הָיָה, וּבֶן אֱלִיפַז הָיָה שֶׁבָּא עַל אֵשֶׁת אָבִיו [אֶל אָהֳלִיבָמָה אֵשֶׁת עֵשָׂו], שֶׁהֲרֵי הוּא מָנוּי עִם אַלּוּפֵי אֱלִיפַז בְּסוֹף הָעִנְיָן (ב"ר פב,יב).

מפרשי רש"י

[ד] קרח זה ממזר. ואין לומר שני קורחים היו, דהא גבי ענה אי לאו "הוא ענה" לומר דהוא ענה דמעיקרא הייתי אומר שהוא אחר, והכא לא כתיב 'הוא קרח', דגבי ענה אי לאו "הוא ענה" מסתמא איכא למימר דאינו הראשון דהרי קאמר (פסוק כ) "אלה בני שעיר" וחשיב "וענה", וקאמר אחר כך (פסוק כד) "אלה בני צבעון" וחשיב "ענה", אם כן "ענה" אחר היה מכח סברא - אי לא כתב "הוא ענה" למילף 'הוא ענה דמעיקרא', אבל גבי אלוף קרח דלא מצאנו אותו בבני אליפז (פסוקים יא, יב) וחשיב אותו באלופי אליפז (פסוק טז) - בודאי ממזר הוא: