בראשית רבה פב יב

יב.    [ עריכה ]

וְאָהֳלִיבָמָה יָלְדָה וְגוֹ' הה"ד (עובדיה א) איך נחפשו עשו רבי סימון אמר קליפת בצלים כל כך למה (ירמיהו מט) גליתי את מסתריו בשביל לגלות את הממזרים שביניהם וכמה ממזרים העמיד רב אמר שלשה ר' לוי אמר ארבעה א"ר בנימין בשם ר' לוי קרח דהכא ממזר הוא: