מפרשי רש"י על בראשית כד סז


בראשית כד:סז


פסוק

(סז) וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ וַיִּקַּח אֶת רִבְקָה וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּׁה וַיֶּאֱהָבֶהָ וַיִּנָּחֵם יִצְחָק אַחֲרֵי אִמּוֹ.

רש"י

"האהלה שרה אמו" - ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו כלומר ונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מע"ש לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו (ב"ר)

"אחרי אמו" - דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה ומשמתה הוא מתנחם באשתו

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

כלומר והרי היא שרה אמו. פירוש ויהיה מאמר ויביאה יצחק האהלה דבור בפני עצמו ושרה אמו דבור בפני עצמו, ופירושו ויביאה יצחק האהל, כי כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה במקום למ"ד בתחלתה, ופירוש שרה אמו דבור בפני עצמו כאלו אמר והיא שרה אמו, ופירוש דוגמת שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת כו' בבראשית רבה. וכמו שתרגמו אונקלוס, לא שיהיה כולו דבור אחד עד שיהיה פירוש אל האהל של שרה אמו, כי איך יסמך והוא נודע בתחלה:

אחרי אמו דרך ארץ כו'. דאם לא כן מאי אחרי אמו:

גור אריה (כל הפרק)

והרי היא שרה אמו. פירוש שלא יתכן לומר האהלה שרה אמו שהרי האהלה משמש אוהל הידוע, ואם כן אין צריך למכתב אחריו שרה אמו והוי למכתב אוהל שרה אמו לא האהלה שרה אמו, אלא כך פירושו 'האהלה' הידוע, והרי היא שרה אמו:

כל זמן ששרה קיימת וכו'. נגד שלש מצות: ברכה מצויה נגד חלה, ונר דלוק נגד הדלקה, וענן קשור על האהל כי הענן הכבוד הוא שכינת הכבוד יתברך, וזהו לכבוד הקדושה והטהרה כי הטהרה מביא לידי רוח הקודש כדאמרינן במסכת עבודה זרה ולפיכך שרה שהיתה שומרת הטהרה מן הנדות זכתה שיהיה ענן הכבוד שורה על האהל. אמנם בבראשית רבה אמרו עוד אחד, והוא שאמרו כל זמן ששרה היתה חיה היה ביתה פתוח לרווחה. וארבעה דברים זכרו רז"ל במדרש ורש"י השמיט אחד וקיצר דבריהם, ואולי עשה זה מפני כי לשלשה שזכר יש טעם כמו שנתבאר למעלה, אבל כל זמן שהיתה שרה חיה היה ביתה פתוחה לרווחה אין טעם.

אמנם מי שרוצה לעמוד על דברי רז"ל יש לו לדעת כי אלו הדברים נפלאים מורה על מעלת שרה שהיתה מתברכת בכל הברכות, כי מה שהיה ענן קשור על האהל הוא למדת אברהם, ודבר זה מבואר. וברכה מצויה בעיסה כמו שאמרנו למעלה בתחלת לך לך: "ואברכך" זה שאומרים אלהי יצחק, ומשם הברכה, ולפיכך ברכה מצויה. ודלתותיה פתוחים לרווחה הוא רמז לברכות יעקב כי משם הרווחה באה לעולם והוא ידוע. ונר דלוק מליל שבת לליל שבת הוא ענין רביעי והבן זה היטב.

ואם אתה רוצה לומר כי הוא נגד ארבעה דברים שאמר הקב"ה לאברהם, נתקיים כל זמן ששרה היתה חיה להודיע כי עמה יזכה, כי "ואעשך לגוי גדול" כבר נתבאר למעלה כי מפני שהוא לגוי גדול הקב"ה מיחד שמו עליו כמו על אומה שלימה, לכך היה הענן של שכינה על האוהל שזהו יחוד שמו עליו, כי ענן הכבוד היה על האוהל אם כן השכינה על האוהל. וכנגד "ואברכך" ברכה מצויה בעיסה, וכנגד "ואגדלה שמך" דלתותיה היו פתוחות לרווחה לכל העולם ובשביל כך היה שמו מתגדל בשביל הבאים בביתו והיה יוצא טבעו בכל העולם. ברכה בנר מערב שבת לערב שבת ולא היה פוסק ברכתו עד ערב שבת אחר, נגד "והיה ברכה", שרוצה לומר שהיה ברכה עד שיהיה מברך אחרים, ומי שבירך את אחר הוא עצמו ברכה שאינו פוסק.

וזה הפירוש עם הראשון הכל ענין אחד, אמרתי זה להגיד לך שאין ראוי לחסר מכוונת רז"ל כי כל דבריהם בחכמה ובשיעור לא הוסיפו ולא גרעו. והנה רש"י רצה לחסר מדברי רז"ל כי הם אמרו ארבעה והוא הביא רק שלושה, והנה זה חסרון מן הכוונה אשר רצו רז"ל: