מפרשי רש"י על בראשית יג יג


<< | מפרשי רש"י על בראשיתפרק י"ג • פסוק י"ג |
ג • ה • ו • ז • ט • י • יב • יג • טו • טז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית י"ג, י"ג:

וְאַנְשֵׁ֣י סְדֹ֔ם רָעִ֖ים וְחַטָּאִ֑ים לַיהֹוָ֖ה מְאֹֽד׃


רש"י

"ואנשי סדום רעים" - ואעפ"כ לא נמנע לוט מלשכון עמהם ורבותינו (יומא לח) למדו מכאן (משלי י) שם רשעים ירקב

"רעים" - (סנהדרין קט) בגופם

"וחטאים" - בממונם

"לה' מאוד" - יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו


רש"י מנוקד ומעוצב

וְאַנְשֵׁי סְדוֹם רָעִים – וְאַף עַל פִּי כֵן לֹא נִמְנַע לוֹט מִלִּשְׁכּוֹן עִמָּהֶם. וְרַבּוֹתֵינוּ לָמְדוּ מִכַּאן (יומא ל"ח ע"ב): "שֵׁם רְשָׁעִים יִרְקָב" (משלי י,ז).
רָעִים – בְּגוּפָם.
וְחַטָּאִים – בְּמָמוֹנָם.
לַה' מְאֹד – יוֹדְעִים רִבּוֹנָם וּמִתְכַּוְּנִים לִמְרוֹד בּוֹ (סנהדרין ק"ט ע"א).

מפרשי רש"י

[יד] רעים בגופם וכו'. והתרגום תרגם איפכא. ובפרק חלק (סנהדרין דף קט.) איכא ברייתא כדברי המתרגם, ורב יודא כדברי רש"י. ויראה לי דטעם הברייתא דיותר יש לקרות 'רע' מי שהוא חוטא בממון, כדכתיב (דברים ט"ו, ט') "ורעה עיניך וגו'", ודבר זה מורה שיש בו רע עין, מאחר שאינו עושה טוב לאחר. ולדעת רב יודא 'רעים בגופם' לפי ש'רע' הוא יותר מן 'חטא', לפי שהוא רע לגמרי, ולפיכך יש לומר 'רעים בגופם', והוא יותר רע ממי שחוטא בממון, שזה נקרא 'חוטא'. ותפס רש"י דברי רב יודא, כי יותר לפי פשוטו שנקרא 'רע' מי שגופו רע: