מפרשי רש"י על במדבר לה לא


| מפרשי רש"י על במדברפרק ל"ה • פסוק ל"א |
ד • יג • יד • טז • יז • כג • כה • כט • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לא) וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת כִּי מוֹת יוּמָת.

רש"י

"ולא תקחו כפר" - (כתובות לז) לא יפטר בממון


רש"י מנוקד ומעוצב

וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר – לֹא יִפָּטֵר בְּמָמוֹן (ספרי קסא).

מפרשי רש"י

[יא] הבא להורגו שהכה הנפש. פירוש, שאין "מכה נפש" קאי על הרוצח, דאם כן מאי "לפי עדים ירצח הרוצח" דקאמר, דהוי ליה למכתב 'כל מכה נפש בעדים', אלא הכי קאמר, כל שבא להורגו, לפי שהכה לפי עדים שיעידו עליו - ירצח אותו:

[יב] לא יפטר בממון. פירוש, אף על גב דסתם כתיב "לא תקחו כופר", פירושו לא תקחו כופר לפוטרו, כי לשון 'כופר' משמע כפרה, שיתכפר בממון, ולא יהיה מומת בבית דין:

[יג] למי שנס. פירוש, כי "לנוס" הכתוב, אינו רוצה לומר שנס עתה, אלא שכבר נס לשם, אין ליקח כופר שישוב בארץ, ולפטור אותו מן הגלות. ומפרש (רש"י ד"ה לנוס) היאך נוכל לפרש "לנוס" 'שכבר נס':