מפרשי רש"י על במדבר טו לד


<< | מפרשי רש"י על במדברפרק ט"ו • פסוק ל"ד | >>
ג • ד • ה • ו • י • יב • יח • כ • כב • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לט • מא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ט"ו, ל"ד:

וַיַּנִּ֥יחוּ אֹת֖וֹ בַּמִּשְׁמָ֑ר כִּ֚י לֹ֣א פֹרַ֔שׁ מַה־יֵּעָשֶׂ֖ה לֽוֹ׃


רש"י

"כי לא פרש מה יעשה לו" - (ספרי סנהדרין עח) לא היו יודעים באיזו מיתה ימות אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיתה


רש"י מנוקד ומעוצב

כִּי לֹא פֹרַשׁ מַה יֵּעָשֶֹה לוֹ – לֹא הָיוּ יוֹדְעִים בְּאֵיזוֹ מִיתָה יָמוּת; אֲבָל יוֹדְעִים הָיוּ שֶׁהַמְּחַלֵּל שַׁבָּת בְּמִיתָה (ספרי קיד; סנהדרין ע"ח ע"ב).

מפרשי רש"י

[כח] לא היו יודעין באיזה מיתה. הקשה הרא"ם, אם כן שלא היו יודעין באיזה מיתה, היה להם לדון אותו בחנק, דסתם מיתה בחנק הוא (סנהדרין סוף נב ע"ב), ולמה היו מסופקין. ותירץ הרא"ם, דשמא הוקש שבת לעבודה זרה, ומה עבודה זרה בסקילה (דברים י"ז, ה'), אף שבת בסקילה. ואין זה נכון, דלא הוקש שבת לעבודה זרה, רק ששניהם שקולים ככל המצות (רש"י פסוק מא), ואין ענין זה שיהיה מחלל שבת כעבודה זרה לענין מיתה. אבל לא קשיא מידי, דלא אמרינן סתם מיתה בחנק אלא מיתה הכתובה בתורה סתם אחר שנחתמה התורה, ועדיין לא היתה התורה נכתבה עד סוף ארבעים שנה, ולפיכך לא נוכל למילף שהוא בחנק, דשמא עדיין יתפרש בתורה שיהא מיתה אחרת, ואינה חנק. דטעמא מאי סתם מיתה בחנק - כיון דלא פירש, שמא עדיין יתפרש, שהרי לא נגמרה התורה עד סוף ארבעים שנה: