מלבי"ם על בראשית מב יט

<< מלבי"ם על בראשית • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לג • לד • לו • לז • לח • (יט - כ) "אם כנים אתם "רק "אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם", ועקר בחינה זאת הוא מזה בעצמו שיתרצה אחד מכם להאסר בעד כלם שישב פה בערבון עד שתביאו את אחיכם הקטן, וזה ברור שאם אינכם אחים, בודאי לא ירצה שום אחד להאסר בערבות, באשר ידע שיניחוהו פה והם ילכו ולא ישובו עוד והוא יתחייב מיתה, וא"כ האחד שירצו להניחו פה בודאי יגיד האמת. וז"ש "אם כנים אתם", זה יתברר ממה "שאחיכם אחד יאסר בבית משמרכם", ר"ל בעד כלכם, "ואתם לכו והביאו את אחיכם הקטן אלי", וזה הסימן הברור שאתם אחים, שאל"כ תלכו ולא תשובו, "ויאמנו דבריכם", הגם שלא יבחנו דבריכם כמ"ש למעלה, יאמנו עכ"פ לענין זה "שלא תמותו, ויעשו כן "ר"ל שהסכימו ע"ז: