מלבי"ם על בראשית כט ד


(ד)" מאין אתם." באשר רצה להוכיחם על שאין משקים הצאן, חשב תחלה אולי הם ממקום אחר רחוק מכאן ולכן אין משקים כי עיפים מהדרך, או שעד שישובו לביתם תבא השמש ולא יוכלו לרעות עוד היום, לכן שאל "מאין אתם", וכשהשיבו לו "מחרן אנחנו", היה דעתו להוכיחם רק שרצה תחלה לדעת שלום לבן: