מלבי"ם על בראשית כט יג


(יג) "ויספר ללבן". יש הבדל בין "הגדה לספור". הגדה הוא בדבר שנוגע אליו וצריך לדעת אותו, וזה היה ברחל לכן כתיב ויגד לרחל, וספור הוא ספורי דברים שאין נוגעים אליו וזה היה בלבן שלא נגע אהבת הקרובים בלבו: