מדרש משלי (בובר) כה יד

(משלי כה יד): "נשיאים ורוח וגשם אין, איש מתהלל במתת שקר" - אמר רבי לוי: בעוון שנודרין בציבור ואין משלמין, השמים מעצרים מלהוריד טל ומטר.

"איש מתהלל במתת שקר" - אמר הקב"ה: נוח לו לאדם שלא יידור משיידור ולא ישלם, שכן מפורש על-ידי שלמה (קהלת ה ד): "טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם".