מדרש משלי (בובר) כה טז

(משלי כה טז): "דבש מצאת אכול דייך" - זה שמעון בן עזאי; "פן תשבענו והקאתו" - זה שמעון בן זומא.