מדרש משלי (בובר) כד י

(משלי כד י): "התרפית ביום צרה - צר כחכה" - אמר רבי אבהו: כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה.

אמר רבי יצחק: כל המרפה עצמו מדברי תורה, אינו יכול לענות ביום צרה.

אמר רבי לוי: התרפית - מכל מקום.