מדרש משלי (בובר) ד כז

(משלי ד כז): "אל תט ימין ושמאל, הסר רגלך מרע" - אמר רבי יוסי הגלילי: הוי זהיר בדברי תורה, שלא תטה מהם לא ימין ולא שמאל. "הסר רגלך מרע" - מדרכן של רשעים.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אל תט ימין ושמאל" - אמר ר' קריצפי: הוי זהיר בדברי חכמים, שלא תטה מהם ימין ושמאל. "הסר רגלך מרע" - שלא תלך בדרך המינין.