מדרש משלי (בובר) ד כה

(משלי ד כה): "עיניך לנוכח יביטו" - בשעה שאתה עומד בתפילה, תכוון עיניך וליבך כנגד אביך שבשמים. אם עשית כן - "ועפעפיך יישירו נגדך".


(משלי ד כו): "פלס מעגל רגלך" - בשעה שאתה הולך לבית המדרש, אם עשית כן - "וכל דרכיך יכונו".