מדרש משלי (בובר) ד כד

(משלי ד כד): "הסר ממך עקשות פה" - זה לשון הרע, שהוא קשה כשפיכות דמים. "ולזות שפתיים הרחק ממך" - שלא תהא מדבר עם חברך אחד בפה ואחד בלב.