מגן אברהם על אורח חיים תרמו

סעיף אעריכה

פסולי דעבות פסול בכל ז' [ת"ד רכ"ו]:

סעיף בעריכה


(א) ירוקות כשר:    דמינא דהדס הוא:


(ב) א' א' לאכילה:    ובמיימוני דפוס מהר"מ הא דכ' או שלקטן א' א' לאכילה פי' דאחר שא"צ לזה ההדס מותר ללקטן לכתחלה לאכילה ואף על גב שמתקן ההדס ממילא הוי דבר שאין מתכוין אבל מי שצריך להדס אף על פי שמלקטן לאכילה הוי פסיק רישי' ואסור וכ"ה בגמ' וכ"כ הרב"י ואף להפוסקים בסוף סי' ש"ך דלא כהערוך ע"ש בב"י מ"מ לצורך מצוה שרי באחר (תוס'):


(ג) ואילך כשר:    משום דבידו לתקן:


(ד) בכל ענין:    ובבד"ה כת' ולא משמע לי הכי אלא כל שלא מיעטן לעולם פסול עכ"ל וכנ"ל דהא"ח ס"ל כהירושלמי שמביא בסי' תרמ"ח דחזזית באתרוג כשר בשאר הימים אבל אנן קי"ל דפסול בכל הימים כמ"ש רמ"א בעצמו בסי' תרמ"ט ס"ד דמנומר פסול בכל ז' א"כ ג"ז פסול דהא איתא בגמרא בהדיא דענוים ה"ל כמנומר ואפשר דס"ל דלמסקנא אין הטעם משום מנומר אלא כשהוא בב' וג' מקומות אבל כשהוא במקום א' אין הטעם משום הדר אבל האמת יורה דרכו דגם במקום א' הטעם משום הדר דאל"כ מאיזה טעם יפסול ודברי רמ"א צ"ע לכן אין להקל:

סעיף זעריכה


(ה) ירוקים הם כשר:    ול"ד לולב שהתם הלבנ' קודם דלבן הוא בטבעו:


(ו) כשילבינו פניהם:    אחר שיפרכו בצפורן (מ"ב סי' י"ז):

סעיף יעריכה


(ז) כשר אפי' כו':    משום שענפיו חופין ראשו [הרא"ש]:


(ח) במקום שאפשר:    וב"ח כתב דביבש ראשו אפי' א"א באחר אין לברך עליו, ע"ש:

סעיף יאעריכה


(ט) נוטלו:    ק"ק דבכל הפסולים דינא הכי כמ"ש סוף סי' תרמ"ט: