פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תרמז

סעיף בעריכה


(א) שנשרו רוב עליה:    ויש לדקדק בזה שלפעמי' נושרין ע"י תחיבתן לתוך הלולב, וגם ע"י נענוע:


(ב) שנקטם ראשה:    פי' שנקטם עצו (ת"ד רל"א) והמ"מ פי' שנדלדלו עליה מהקנה או שנסדקו, ונחלקו עליה פסול ויש להחמי' בכולן דערבו' מצויות:


(ג) כשרה:    משמע דלכתחל' לא יקח אותה: