מגן אברהם על אורח חיים תר


סעיף ב עריכה

(א) בגד חדש:    צ"ע דבסי' רכ"ג ס"ד פסק בשעת הקנין יש לברך וי"ל דהתם מיירי כשקנה מלבוש מוכן אז השמחה כשקנאו (ס) ועיין סי' קכ"ב ס"ו:

אם יש לו תירוש חדש יקדש על היין ישן וכשיגיע לשהחיינו יטול התירוש בידו (ד"מ מנהגים) ואף על גב דמקדשין על תירוש כמ"ש סי' ער"ב ס"ב מ"מ ישן מצוה מן המובחר ועיין סי' רכ"ה ס"ה ומט"מ כ' שא"צ ליקח בידו אלא יתן עיניו בו:

(ב) יאמר שהחיינו:    דאף דקדושה א' היא מ"מ ב' ימים הם עיין בטור וב"ח ויש טועי' ליקח אף בשאר י"ט פרי חדש וטעות הוא:

סעיף ג עריכה

(ג) ויש אומרים לאומרו:    וטוב ללבוש בגד חדש בשופר: