מגן אברהם על אורח חיים יז

סעיף בעריכה

(א) ולברך עליו — דאף מי שאינו מצווה ועושה יש לו שכר, ושייך לומר וציוונו כיון שהאנשים נצטוו, וגם הם יש להם שכר:

(ב) ואינו — פירוש שאינו חייב ליקח לעצמו טלית, כמו שכתב סימן כ"ד:

סעיף געריכה

(ג) ציצית — פירוש, ליקח לו טלית (ב"ח, מרדכי). ועיין ריש סימן כ"ד דאינה חובה כל כך: