מגיד דבריו ליעקב ט

ט

עיר קטנה ואנשים בה מעט עיר לשון אעירה שחר פירש הקב״ה דורש אותנו לשוב אליו משל למלך שהגלה את בניו והי׳ אחד מהם חכם שהי׳ לו צער ובזה נתעוררו רחמיו על כל הבנים מכח החכם כך הצדיקים מעורר רחמים של הקב״ה על כל ישראל וזהו אעירה שחר ובת קול מכרזת בכל יום שובו בנים שובבים וזהו הכרח שבא לכאו״א התעוררות.