מגיד דבריו ליעקב ה

ה

"ציפן זהב ונתן על בית אונקלי שלו" (מגילה כד, ב) פירש על בית יד לבושו "מבחוץ" פירש שמחזיק לומדי תורה אך מבחוץ שהכל רואים ויש לו התפארות מזה, "הרי זו דרך החיצונים" פירש רש"י בני אדם ההולכים אחר דעתם חוץ לחכמה.