מגיד דבריו ליעקב ו

ו

"כי תורה חדשה מאתי תצא" (ישעיה נא, ד) דהתורה היא קומה שלימה עור ובשר גידים ועצמות, עור נקרא קליפין דאורייתא ובשר ע"ד מי שיגיע עצמו טועם טעם בשר וגידים ע"ד ויגד להם שא"ל דברים הקשים כגידים, ועצמות פירש עצמיותו של התורה עדיין לא נתגלה כי הנה כל התורה מלוקט מאנשים צדיקים מאדם ואבות ומשה שהשרה שכינתו על מעשיהם. וזהו תורה שלימה אבל בהירות עצמיות לא נתגלה עדיין עד שיבא משיח ויבינו בהירות עצמיותו וזהו תורה חדשה מאתי פירש מעצמיותי וזהו שניבא יחזקאל שהוא ראה את בנין העתיד ואמר התחיינה עצמות האלה פירש העצמיות של תורה דבמצרים הי׳ גלות הדעת כי לא ידעו שיש אלוה בעולם ובדעת חדרים וכו׳ פירש כל המדות כי כשיודע שהוא בנו מניח אהבתו והתפארותו כי אעפ״י שיש תעגוג מכח זה מניח את התענוג ההוא ומדבר עם הבן ונושק אותו אעפ״י שזה לו תענוג שאינו יפה בפני הבריות. ובשאר גליות היו המדות בגלות ע״ד איה גבורתיך שלא הי׳ התגלות הגדולות והגבורות ואח״כ מצאו ששם היו ואמרו זהו גבורותיו ובצאתם מהגלות נתגלו המדות וביציאת מצרים הי׳ הוצאת הדעת שנודע שיש אלוה בעולם. וזהו פירש הוציא גוי ואלקים כי כביכול גם הוא יצא שהנהגה ׳בעולם אלקותו ית׳.