מגיד דבריו ליעקב ד

ד

"העושה תפילתו עגולה סכנה ואינו מצוה". (מגילה כד, ב) תפלתו פי' התדבקותו בהקב"ה עגולה פי' פעמים שהוא דבוק בהקב"ה ופעמים אינו כמו גלגל שמתגלגל, אינה מצוה, מצוה לשון התחברות כמו צוותא, מסתמא אינו מקושר בהקב"ה.