מ"ג שמואל ב כד כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר המלך אל ארונה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה ליהוה אלהי עלות חנם ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל אֲרַוְנָה לֹא כִּי קָנוֹ אֶקְנֶה מֵאוֹתְךָ בִּמְחִיר וְלֹא אַעֲלֶה לַיהוָה אֱלֹהַי עֹלוֹת חִנָּם וַיִּקֶן דָּוִד אֶת הַגֹּרֶן וְאֶת הַבָּקָר בְּכֶסֶף שְׁקָלִים חֲמִשִּׁים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ אֶל־אֲרַ֗וְנָה לֹ֚א כִּֽי־קָנ֨וֹ אֶקְנֶ֤ה מֵאֽוֹתְךָ֙ בִּמְחִ֔יר וְלֹ֧א אַעֲלֶ֛ה לַיהֹוָ֥ה אֱלֹהַ֖י עֹל֣וֹת חִנָּ֑ם וַיִּ֨קֶן דָּוִ֤ד אֶת־הַגֹּ֙רֶן֙ וְאֶת־הַבָּקָ֔ר בְּכֶ֖סֶף שְׁקָלִ֥ים חֲמִשִּֽׁים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר מַלְכָּא לַאֲרַוָן לָא אֲרֵי מִזְבַּן אֶזְבּוּן מִנָךְ בְּדָמִין וְלָא אַסִיק קֳדָם יְיָ אֱלָהָי עֲלַוָן מַגָן וּזְבַן דָוִד יַת בֵּית אִידְרֵי וְיַת תּוֹרַיָא בִּכְסַף סַלְעִין חַמְשִׁין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שקלים חמשים" - ובדברי הימים (שם כה) הוא אומר "שִׁקְלֵי זָהָב מִשְׁקָל שֵׁשׁ מֵאוֹת", הא כיצד? גבה חמשים שקלים כסף מכל שבט ושבט הרי שש מאות, ונתן לו כסף בדמי הזהב, וכן שנינו בסוף 'שחיטת קדשים' (זבחים קטז ב) גבה כסף בשש מאות כסף בשקלי זהב, וכן שנינו בספרי.

חסלת ספר שמואל.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בכסף שקלים חמשים" - ובדברי הימים (א כא כה) נאמר שקלי זהב משקל שש מאות כי חמשים שקלים נתן לו בעבור הגורן מקום המזבח ובעבור הבקר ומאשר ראה כי שם יהיה בית אלהים קנה כל השדה סביב הגורן ובעבורם נתן שש מאות שקלי זהב

"חנם" - מהדבר הניתן לי בחנם

"לא" - רצה לומר לא אקבלם במתנת חנם אלא אקנה בכסף דמי שויים

מצודת ציון

"מאותך" - מאתך וכן (יחזקאל ג כב)ושם אדבר אותך

"במחיר" - ענין דמי הדבר וערכו כמו (ישעיהו נה א)ובלא מחיר יין וחלב

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בכסף שקלים חמשים". ובדברי הימים (שם, כה) אמר "ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות", ואמרו חכמינו ז"ל (זבחים קטז ב) שגבה חמשים שקלים מכל שבט הרי שש מאות, ועוד אמרו מקום המזבח בחמשים, והשדה כולה בשש מאות, ר"ל פה ספר כי תחלה קנה רק הגורן למזבח בחמשים, ואח"כ שראה שירדה שם האש כנזכר בדברי הימים ונבחר המקום לבית הבחירה, קנה גם המקום סביבו, בעד שש מאות שקלי זהב. ונסתבב מהמגפה הזאת שמצא מקום לה' ומאז החל להכין בנין הבית כמ"ש בד"ה (שם, כב) באורך, ומאז נתקיימה נבואת נתן שפסקו מלחמת האויבים, כמ"ש למעלה (סי' ז), והראה שלא היה צורך עוד לחיל ולא לצבא, כי עין ה' אל יראיו: