מ"ג ישעיהו לג ד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו

מנוקד: וְאֻסַּף שְׁלַלְכֶם אֹסֶף הֶחָסִיל כְּמַשַּׁק גֵּבִים שׁוֹקֵק בּוֹ.

עם טעמים: וְאֻסַּ֣ף שְׁלַלְכֶ֔ם אֹ֖סֶף הֶֽחָסִ֑יל כְּמַשַּׁ֥ק גֵּבִ֖ים שׁוֹקֵ֥ק בּֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואסף שללכם" - זה מוסב על כנלותך לבגוד יבגדו בך ואוסף שללכם אתם הבוגדים את עמי בבא פקודתכם יבוז אתכם שארית עמי ויאספו שללכם כאסיפת חסיל שאוסף לו תבואה בקיץ כל א' לעצמו אף כולן יבוזו איש לו

"כמשק גבים שוקק" - כקול נהם מים הנאספים ונופלין בגבים בנהם כן ינהמו הבאים לשלול ולבוז משק ל' נהם כמו (משלי כח) ארי נוהם ודוב שוקק וכן ממשק חרול (צפניה ב) כשהרוח מנשבת בחרולים והם מכים זה על זה נותנים קול וכן בעיר ישוקו (יואל ב) גבים כמו לחשוף מים מגבא ורבותינו דרשוהו באגדת חלק בביזת אוכלוסי סנחריב

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(תשובת ה'), "ואסף", השם משיב אל המתפלל, דעו כי "הגם שיאסוף שללכם" וממונכם "כמו שאוספים את החסיל בעת אשר משק גבים" של מים "שוקק ומשקה בו" בהחסיל, שבעת יהיה גשם והגבים ימלאו מים והחסיל יטבע בם וימות אוספים אותו בקל, וכן אספו מחנה אשור את שללכם, מ"מ לא הפסדתם בזה מאומה, כי.

ביאור המילות

"כמשק גבים". משק מענין משקה וכן "שוקק", והכ"ף כ' הזמן, בעת ישוקו הגבים בו. וגבים נקעים מלאים מים. באו על גבים ולא מצאו מים.

"ובו", מוסב על החסיל:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמשק גבים" - כקול נהמת מים הנאספים ונופלים בבורות כן ישמעו קול נהמת שוללים במחנה אשור

"ואוסף שללכם" - השלל שתקחו מאת מחנה אשור יהיה מאוסף באין מוחה ומבלי פחד כדרך האסיפה שמאספים את החסיל כשנחים על האדמה שיוצאים בני העיר ומאספים אותם בכליהם לבל ישחיתו תבואת האדמה

מצודת ציון

"החסיל" - מין ארבה

"כמשק" - ענין קול נהם והם כמו דוב שוקק (משלי כ"ח) וכן ממשק חרול (צפניה ב)

"גבים" - בורות כמו באו על גבים (ירמיהו י"ד)

"שוקק" - ינהום קול