מ"ג יחזקאל לז כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלֹא יִטַמְּאוּ עוֹד בְּגִלּוּלֵיהֶם וּבְשִׁקּוּצֵיהֶם וּבְכֹל פִּשְׁעֵיהֶם וְהוֹשַׁעְתִּי אֹתָם מִכֹּל מוֹשְׁבֹתֵיהֶם אֲשֶׁר חָטְאוּ בָהֶם וְטִהַרְתִּי אוֹתָם וְהָיוּ לִי לְעָם וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלֹ֧א יִֽטַּמְּא֣וּ ע֗וֹד בְּגִלּֽוּלֵיהֶם֙ וּבְשִׁקּ֣וּצֵיהֶ֔ם וּבְכֹ֖ל פִּשְׁעֵיהֶ֑ם וְהוֹשַׁעְתִּ֣י אֹתָ֗ם מִכֹּ֤ל מוֹשְׁבֹֽתֵיהֶם֙ אֲשֶׁ֣ר חָטְא֣וּ בָהֶ֔ם וְטִהַרְתִּ֤י אוֹתָם֙ וְהָיוּ־לִ֣י לְעָ֔ם וַאֲנִ֕י אֶהְיֶ֥ה לָהֶ֖ם לֵאלֹהִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְלָא יִסְתָּאֲבוּן עוֹד בְּמַעֲוָתְהוֹן וּבְשִׁקוּצֵיהוֹן וּבְכָל מֵירְדֵיהוֹן וְאֶפְרוֹק יַתְהוֹן מִכָּל מוֹתְבָנֵיהוֹן דְחָבוּ קֳדָמַי בְּהוֹן וְאַדְכֵּי יַתְהוֹן וִיהוֹן קֳדָמַי לְעַם וַאֲנָא אֶהֱוֵי לְהוֹן לֵאלָהָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ולא יטמאו", תחלה נטמאו י' השבטים "בגלוליהם ובשקוציהם" ושבט יהודה נטמאו "בכל פשעיהם", וכן בימי בית ראשון נטמאו בגלולים ועכו"ם ובימי בית שני נטמאו בכל פשעיהם, ועז"א ולא יטמאו עוד וכו', ואח"כ בימי גלות אדום חטאו ע"י מושבותיהם שגרו בין העכו"ם וע"י מושבותיהם ביניהם חטאו, ע"ז אמר "והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם", ואח"כ "וטהרתי אותם" עד "שיהיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים" להתנהג בהשגחה נסיית, ואז.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והושעתי וגו'" - כי רבים מהם נטמאו בין הגוים במקום מושבותיהם בזמן הגולה והרשיעו כמוהם ולכן אמר אושיע אותם להוציאם משם לחזור לדת ישראל ואטהר אותם מטומאת עוונם כי אסלח להם ומאז יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי ואני אהיה להם לאלהים להושיע להם ולעזור אותם

"ולא יטמאו עוד" - לא יהיו נטמאים עוד בעבודת כוכבים וביתר הפשעים שנטמאו בהם בהיותם בבבל

מצודת ציון

"ובשקוציהם" - מלשון שקץ ותעוב