מצודות על יחזקאל לז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברוח" - ענין רצון

"ויניחני" - מלשון הנחה

"הבקעה" - העמק 

מצודת דוד

"והיא מלאה עצמות" - ארז"ל שהיו מבני אפרים שמהרו את הקץ לצאת ממצרים והרגום אנשי גת

"ברוח ה'" - ר"ל ההוצאה היה ברצון המקום לא ברצוני כי אם בעל כרחי

"ויוציאני" - הוציא אותי ממקומי

"יד ה'" - כח חוזק הנבואה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה רבות" - ר"ל ראיתי שהמה רבות מאד ויבשות מאד

"והעבירני" - העביר אותי סמוך להם סביבותם למען יראה איכותם וכמותם ולא העבירו בין העצמות לפי שהיה כהן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה ידעת" - כאומר הנה לפי הטבע אין מקום שיחיו אולם אם רצונך שיחיו הנה כן יהיה ומי א"כ יודע רצונך אלא אתה וא"כ ידעת אם יחיו

"התחיינה" - הוא בה"א השאלה כי שאלו אם אפשר שיחיו העצמות האלה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מביא בכם רוח" - ר"ל בהעצמות יבוא רוח ואויר נושב ומזה יבוא מעט חיות בעצמות להתנועע ולהתקרב זה לזה כמפורש בענין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וקרמתי" - מלשון קרום כעין קליפה ובדרז"ל קרום שעלה מחמת מכה (חולין מ"ג) 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - והכל בידי

"וקרמתי" - אעשה עליכם קרום של עור ואחר זה אתן בכם רוח החיוני ותשארו חיים וקיימים

"ונתתי וגו'" - אחר שיתקרבו העצמות כל אחד למקום הראוי לו אתן עליכם גידים לחבר ולקשר העצמות זה בזה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רעש" - ענין נדנוד ותנועה 

מצודת דוד

"ויהי קול" - מן הרוח והאויר הנושב

"והנה רעש" - והנה נדנוד ותנועה מן העצמות וקרבות כל אחד אל העצם הדבוק בו כשהיה חי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקרם" - נעשה קרום 

מצודת דוד

"והנה עליהם" - ר"ל נתון עליהם גידים וגו'

"ורוח אין בהם" - עדיין לא היה בהם רוח החיוני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופחי" - מלשון הפחה ונשיבה 

מצודת דוד

"מארבע רוחות" - ר"ל מכל מקום שהלכו נשמותיהן לשוט לארבע רוחות העולם משם יתקבצו ויבואו וינשבו בגופי ההרוגים האלו ויחיו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נגזרנו" - ענין כריתה כמו אמרתי נגזרתי (איכה ג'

מצודת דוד

"הנה אומרים" - מתי הגולה אומרים הנה עד שלא תבוא הגאולה כבר נהיו מתים ויתייבשו עצמותינו ואבדה א"כ תקותינו מה שאנו מקוים אל הגאולה הואיל ואנו נכרתנו לעצמנו ולא נהיה בחברת האנשים הרואים את הגאולה וכאילו יאמרו ומה א"כ תועלת לנו עם הגאולה

"כל בית ישראל המה" - ר"ל המה מרמזים להיות לאות וסימן על כל בית ישראל המתים בגולה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והבאתי וגו'" - וא"כ גם אתם תראו הגאולה

"הנה אני פותח וגו'" - בזמן הגאולה אפתח קברותיכם ואעלה אתכם משם חיים וקיימים אתם עמי וכאומר הנה התחיה בעצמות הבקעה היא לאות על התחיה העתידה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעתם וגו' בפתחי וגו'" - ר"ל בעת אפתח את קברותיכם ואעלה אתכם משם אתם עמי אז תדעו שאני ה' הנאמן במאמרי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והנחתי" - מלשון מנוחה 

מצודת דוד

"ונתתי רוחי בכם" - אתן בכם רוח החיוני ותשארו חיים וקיימים ואושיב אתכם במנוחה על אדמתכם ואז תדעו שאני ה' הנאמן במאמרי אני דברתי ואני עשיתי כאשר דברתי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולקח עץ אחד" - ועוד לקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וגו' כאומר על יוסף מרמז העץ ההוא והוא אפרים הבא מיוסף שמלכות ישראל נקראת על שמו לפי שמלך הראשון היה עליהם ירבעם הבא מאפרים ומרמז העץ ההוא עליו ועל שאר השבטים שהתחברו עמו להיות תחת ממשלתו

"עץ אחד" - חתיכת עץ אחד

"ליהודה ולבני ישראל חבריו" - המלות האלה כתוב עליו כאומר העץ ההוא מרמז על יהודה ועל בני ישראל חבריו הם בני בנימין שהתחברו עליו להיות מלכות אחת

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיו לאחדים בידך" - כשיהיו עדיין בידך יתחברו יחד ע"פ נס ויהיו חתיכה אחת באמת

"וקרב אותם" - תקרב העצים זה אל זה להיות נראים לך כאילו המה חתיכת עץ אחד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא תגיד" - ר"ל הלא מהראוי שתגיד לנו למה אלה לך על מה תרמז בזה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עץ" - ר"ל שבט מלוכה ולפי שעשה משל עץ אחז לשון עץ

"עליו" - ר"ל עמו בסמוך לו

"את" - עם 

מצודת דוד

"את עץ יוסף" - ר"ל שבט מלכות יוסף אשר היא ביד אפרים

"ושבטי ישראל חבריו" - ר"ל וגם אקח שבטי ישראל שהתחברו עמו ואתן אותם עליו ר"ל עם אפרים אתנם להיות שבט מלכות יהודה ואעשה אותם לשבט מלכות אחד וכן תיקום הדבר בידי החזקה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודבר אליהם" - בעת תאחז העצים ההם בידך תדבר אליהם כה אמר ה' וגו'

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחצו" - ענין חלוקה כמו ותחץ לארבע רוחות (דנייאל י"א) 

מצודת דוד

"עוד" - ר"ל עד עולם

"ולא יחצו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לגוי אחד בארץ" - כשיהיו בארץ וחוזר ומפרש בהרי ישראל שם אעשם לגוי אחד ולא יהיו עוד חלוקים לשנים להיות יהודה עם לבד ועשרת השבטים עם לבד

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובשקוציהם" - מלשון שקץ ותעוב 

מצודת דוד

"והושעתי וגו'" - כי רבים מהם נטמאו בין הגוים במקום מושבותיהם בזמן הגולה והרשיעו כמוהם ולכן אמר אושיע אותם להוציאם משם לחזור לדת ישראל ואטהר אותם מטומאת עוונם כי אסלח להם ומאז יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי ואני אהיה להם לאלהים להושיע להם ולעזור אותם

"ולא יטמאו עוד" - לא יהיו נטמאים עוד בעבודת כוכבים וביתר הפשעים שנטמאו בהם בהיותם בבבל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ורועה" - ר"ל מנהיג 

מצודת דוד

"וחוקותי ישמרו" - ישמרו בלב ויעשום בפועל

"ורועה אחד" - כי לא ימליכו עוד עשרת השבטים מלך לעצמם מבלעדי

"ועבדי דוד" - מלך המשיח הבא מזרע דוד יהיה מלך עליהם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעולם" - ר"ל עד עולם לא תפסוק המלוכה מזרע דוד

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברית שלום" - שישבו בארצם בשלום והברית הזה יהיה עמהם עד עולם

"ונתתים" - ר"ל אתן אותם במקומם ולא יזוזו משם

"לעולם" - ולא תחרב עוד

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משכני" - ר"ל השראת שכינתי והוא מלשון משכן וחנייה 

מצודת דוד

"והיה משכני" - משכן שכינתי יהיה עליהם ואהיה להם לאלהים לעזור ולהושיע והמה יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו וגו' בהיות וגו'" - ר"ל כשיתמיד מקדשי בתוכם לעולם אז ידעו הגוים שאני ה' הקדשתי את ישראל להיות עמי