מ"ג יחזקאל ו ו

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בכל מושבותיכם הערים תחרבנה והבמות תישמנה למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם ונשברו ונשבתו גלוליכם ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם הֶעָרִים תֶּחֱרַבְנָה וְהַבָּמוֹת תִּישָׁמְנָה לְמַעַן יֶחֶרְבוּ וְיֶאְשְׁמוּ מִזְבְּחוֹתֵיכֶם וְנִשְׁבְּרוּ וְנִשְׁבְּתוּ גִּלּוּלֵיכֶם וְנִגְדְּעוּ חַמָּנֵיכֶם וְנִמְחוּ מַעֲשֵׂיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּכֹל֙ מוֹשְׁב֣וֹתֵיכֶ֔ם הֶעָרִ֣ים תֶּחֱרַ֔בְנָה וְהַבָּמ֖וֹת תִּישָׁ֑מְנָה לְמַ֩עַן֩ יֶחֶרְב֨וּ וְיֶאְשְׁמ֜וּ מִזְבְּחֽוֹתֵיכֶ֗ם וְנִשְׁבְּר֤וּ וְנִשְׁבְּתוּ֙ גִּלּ֣וּלֵיכֶ֔ם וְנִגְדְּעוּ֙ חַמָּ֣נֵיכֶ֔ם וְנִמְח֖וּ מַעֲשֵׂיכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאשמו" - יהיו נכרים באשמתם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בכל מושבותיכם", שגם במקומות שהיו מיושבים "יחרבו הערים" כדי "שישומו הבמות", ותכלית החורבן יהיה "למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם", שע"י שיחרבו ידעו שהיו אשמים לה', "ונשברו ונשבתו" ר"ל ע"י שישברו עי"כ ישבתו "גלוליכם" ולא תעשו עוד גלולים, וע"י "שנגדעו חמניכם" עי"כ ונמחו מעשיכם ולא תוסיפו לעשותם עוד:


ביאור המילות

"ויאשמו", מענין חטא ואשם, וגדר אשם המכיר שראוי לעונש על חטאו (ישעיה כ"ד ו'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"למען יחרבו" - ר"ל החורבן יהיה גדול באופן שיחרבו וישממו מזבחותיכם וגו' וכל מעשיכם יהיו נמוחים ונשחתים

מצודת ציון

"תחרבנה" - מלשון חורבן

"תישמנה" - מלשון שממון

"למען" - ענינו כמו באופן ודוגמתו למען ינוח שורך וחמורך (שמות כג)ופירושו באופן שינוח

"יחרבו" - מלשון חורבן

"ויאשמו" - מלשון שממון

"ונשבתו" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"ונגדעו" - ענין כריתה כמו שקמים גדעו (שם ט)

"ונמחו" - ענין המסה והשחתה כמו וימח את כל היקום (בראשית ז)

<< · מ"ג יחזקאל · ו · ו · >>