מ"ג דניאל ג כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא והדברי מלכא חזין לגבריא אלך די לא שלט נורא בגשמהון ושער ראשהון לא התחרך וסרבליהון לא שנו וריח נור לא עדת בהון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סִגְנַיָּא וּפַחֲוָתָא וְהַדָּבְרֵי מַלְכָּא חָזַיִן לְגֻבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי לָא שְׁלֵט נוּרָא בְּגֶשְׁמְהוֹן וּשְׂעַר רֵאשְׁהוֹן לָא הִתְחָרַךְ וְסָרְבָּלֵיהוֹן לָא שְׁנוֹ וְרֵיחַ נוּר לָא עֲדָת בְּהוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁ֠ין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞א סִגְנַיָּ֣א וּפַחֲוָתָא֮ וְהַדָּבְרֵ֣י מַלְכָּא֒ חָזַ֣יִן לְגֻבְרַיָּ֣א אִלֵּ֡ךְ דִּי֩ לָֽא־שְׁלֵ֨ט נוּרָ֜א בְּגֶשְׁמְה֗וֹן וּשְׂעַ֤ר רֵֽאשְׁהוֹן֙ לָ֣א הִתְחָרַ֔ךְ וְסַרְבָּלֵיה֖וֹן לָ֣א שְׁנ֑וֹ וְרֵ֣יחַ נ֔וּר לָ֥א עֲדָ֖ת בְּהֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומתכנשין אחשדרפניא" - ד' עכו"ם נמנו למעלה באסיפה הראשונה שלא נמנו כאן אדרגזריא דתבריא גדבריא תפתיא הם גבורי החיל אשר הרגם שביב האש בהשליכם את חנניה וחבריו לאור

"חזין לגובריא אלך" - רואין את האנשים האלה חנניה וחבריו

"די לא שלט נורא בגשמהון" - אשר לא שלטה האש בגופם

"גשמהון" - גופן בל' ארמי ויש רבים בזה הספר

"ושער ראשיהון לא התחרך" - שער ראשיהון לא נחרך

"לא שנו" - לא נשתנו ממראיתן

"לא עדת בהון" - לא סרה לתוכם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומתכנשין" - ונאספו אחשדרפניא וגו' יועצי המלך וראו את האנשים האלה אשר לא שלט האש בגופם ושער ראשם לא נשרף ונחרך וסרבליהון לא נשתנו מן האש ואף ריח אש לא עברה בהם

מצודת ציון

"בגשמיהון" - בגופם כי ושבט לגו כסילים (משלי כו)תרגם יונתן ושבטא לגושמיהון

"התחרך" - ענין שריפה כמו לא יחרוך רמיה (שם יב)

"עדת" - עברה כמו לא עדה עליו שחל (איוב כח)

<< · מ"ג דניאל · ג · כז · >>