<< · מ"ג בראשית · טז · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבֹא אֶל הָגָר וַתַּהַר וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּבֹ֥א אֶל־הָגָ֖ר וַתַּ֑הַר וַתֵּ֙רֶא֙ כִּ֣י הָרָ֔תָה וַתֵּקַ֥ל גְּבִרְתָּ֖הּ בְּעֵינֶֽיהָ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וְעָאל לְוָת הָגָר וְעַדִּיאַת וַחֲזָת אֲרֵי עַדִּיאַת וְקַלַת רִבּוֹנְתַהּ בְּעֵינַהָא׃
ירושלמי (יונתן):
וְעָאל לְוַת הָגָר וְאַעֲדִיאַת וַחֲמַת אֲרוּם אַעֲדִיאַת וְזִלְזִלַת אֵיקַר רִבּוֹנְתָּהָא בְעֵינָהָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבא אל הגר ותהר" - מביאה ראשונה (ב"ר)

"ותקל גברתה בעיניה" - אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה צדקת שלא זכתה להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה (ב"ר) 


רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וַיָּבֹא אֶל הָגָר וַתַּהַר – מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה (בראשית רבה מה,ד).
וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ – אָמְרָה: שָׂרָה זוֹ אֵין סִתְרָהּ כְּגִלּוּיָהּ. מַרְאָה עַצְמָהּ כְּאִלּוּ הִיא צַדֶּקֶת, וְאֵינָהּ צַדֶּקֶת, שֶׁלֹּא זָכְתָה לְהֵרָיוֹן כָּל הַשָּׁנִים הַלָּלוּ, וַאֲנִי נִתְעַבַּרְתִּי מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה (בראשית רבה מה,ד).

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותקל — הנח הנעלם אשר בין האות המשרת ואות השורש, תחת הדגש הנתון להתבלע אות הכפל, והוא מבניין נפעל:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ד) "ותקל גברתה בעיניה". כי חשבה שאחר שהרתה יצאה מרשותה וגם נדמה לה שהיא צדקת יותר משרה אחר שהרתה תיכף:  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

(ה) "ותאמר שרי וכו' חמסי עליך" וכו'. ראוי לשום לב אם הגר חטאה, מה פשע אברהם בדבר שתמסור דין עליו. והנה

אמרו רבותינו ז"ל (שם מה ו) כי מסירת הדין היה, אילו אמרת הנה אנו הולכים ערירים פקדני ה' גם אני, אך לא שאלת כי אם על עצמך ונתנו לך. והנה אם כן למה תלה במה שהיתה קלה בעיניה, הלא תלונה זו גם שלא תקל בעיניה, ישנה. ועוד כי לפי זה מה תקן באומרו הנה שפחתך בידך וכו'. ועוד מה בצע לשרה בהבריח אותה. ועוד מה שאלת המלאך אי מזה באת וכו', האם יפלא מהמלאך מאין באה. וגם היא מה חידשה לו באומרה מפני שרי כו', כי הלא היא הכירה כי מלאך ה' הוא כמו שאמרו ז"ל (שם י). ועוד כי הנה פירש רש"י והוא מרבותינו ז"ל (שם), כי בכל אמירה היה מלאך בפני עצמו, ולפי זה יקשה כי הלא מלאך הראשון לא צוה לה ולא חידש לה כלום, כי אם ששאל אי מזה באת וכו' והשיבה לו היא מפני שרי וכו', ומלאך אחר אמר לה שובי וכו'. ועוד למה המלאך השלישי אמר לה מרבוי הזרע והרביעי אמר לה מההריון והלידה, ונהפוך הוא כי הלידה היא תחלה. ועוד למה היו ארבעה מלאכים, ואחד היה מספיק, כי הכל ענין שליחות אחד. ועוד אומרו ותקרא שם ה' הדובר אליה וכו', והלא מלאכים היו הדוברים אליה ולא ה'. ועוד אומרו אתה אל ראי כו' שיראו דברים משוללי הבנה:

אמנם הנה לכאורה אפשר לומר כי חששה שרי פן מה שהוקלה בעיניה היה כי אברהם אמר לה כי בולדה יקרא לו זרע. ועל כן אמרה הנה "אנכי נתתי שפחתי", שהיתה שלי שפחת מלוג כמו שאמרו ז"ל (בראשית רבה מה ב), נכנעת לי, ואיך כאשר "ותרא כי הרתה ואקל בעיניה", כלומר ואין זה כי אם שהבינה ממך כי זרעה נכון לפניך, ואם כן אין לי תקוה. על כן "חמסי עליך"וישפוט ה' כו' כי לא התפללת עלי והיה מתקיים זרעך בי:

(ו) אז השיב "הנה שפחתך" וכו' כי עדיין שפחתך היא ולא בשפחה יקרא לי זרע, ואם תעיז פניה, לא ממני הוא, ועשי לה הטוב, והביאה למוטב:

או יהיה, כי אמרה הנה "נתתי שפחתי בחיקך" שבזכות זה אבנה ממנה, "ואקל בעיניה", ומכנסת בי קנאה ותחרות, ואיך על ידי עון זה תמשך לי זכות לבנות ממנה. על כן "חמסי" וכו' שלא התפללת עלי ולא הייתי [בא] ליבנות על ידי תת אותה לך ואקל בעיניה ויקרני עון. על כן השיב לה אל תקנאי ותכעסי ותחטאי, כי אם "עשי לה הטוב" וכו' לייסר אותה כגברת את שפחתה:

(ח) והנה על זכות אברם רצה הקב"ה להמציא לה ארבעה מלאכי המרכבה ושכינה עמהם. ולהיותה אשה ושפחה לא זכתה תדבר עמה השכינה מיד, רק שתעלה בהדרגה. ראשונה תראה המלאך הקטן מארבעה רגלי המרכבה, ואחריו אשר למעלה הימנו עד הרביעי הוא הגדול שבהם. ואחר שהוכנה להשיג קו לקו, תדבר בה השכינה על ידי הכנת ארבעתן בהדרגה. ועל כן הוצרכו לדבר עמה ארבעה מלאכים, שעל ידי דבור עמה כל אחד, היתה קונה הכנה אל הקדושה. והוא כי הארבעה מלאכים הם מיכאל גבריאל רפאל נוריאל, וידוע כי הקטן הוא מבחינת הדין הרפה היא שכינה, ורפאל בחינת רחמים, וגבריאל בחינת גבורת הדין, ומיכאל מבחינת החסד כנודע. והקטן היחל "ויאמר"לה "הגר שפחת שרי", כלומר הנה את שפחה והיא שרה וגבירה לך, "אי מזה באת" מאיזה יחס באת שתגדלי עליה, "ואנה תלכי" שתקני שלימות יותר מבהיותך שפחה נכנעת לה, והן אלה דברי דין ורוגז מעין בחינתו. אז הודת ואמרה הדין עמך, כי מודה אני כי היא גברתי ולא תקל עוד בעיני. הנה המלאך היה כלה ענינו והביאה למוטב שתכיר ערכה:

(ט) ואחר שהוכנה קצת על ידי הקטן, בא רפאל שמבחינת רחמים, ואמר לה "שובי אל גבירתך והתעני" והיי "תחת ידה" כי תרחמך:

(י) ומזה עלתה אל המלאך גבריאל שלמעלה הימנו, ואמר לה "הרבה ארבה" וכו' שהרבוי הוא מבחינתו כנודע:

(יא) ואחר כך עלתה אל דבר אליה המלאך מיכאל ובישרה על ההריון והלידה, וששמע ה' את עניה שהכל על צד החסד. וגם הוא נתייחס לבשורה זו כי הוא אשר בא לבשר את שרה על הריונה כעת חיה ולשרה בן:

(יב) ואחר כך דברה בה שכינה ותאמר לה "והוא יהיה פרא אדם" כו':

(יג) אז "ותקרא את שם ה' הדובר אליה אתה אל ראי" כו', והוא כי עד כה דברו בה ארבעה מלאכים אחד לאחד, והיתה רואה את כל מלאך הדובר אליה, ואחר כך עתה שמעה "והוא יהיה פרא אדם" כו', ולא ראתה את הדובר בה, אז אמרה הנה אינך מלאך כי אם "אתה אל ראי" שהוא רואה ואינו נראה. כי אמרה "הגם הלום" שהוא אשר עתה הלום שהוא לפני עתה - הוא מיכאל שדבר לי באחרונה - שהוא הגדול בהם זכיתי לראותו "אחרי רואי" את הקטנים ממנו, ואם גם זה הוא מלאך למה לא ראיתי אחרי רואי הגדול, אך אינו כי אם שאתה אל ולא מלאך:

או יאמר, "אתה אל ראי" ולא מלאך, כי הלא אין ספק שהשכינה פה, כי הלא ארבע מלאכי המרכבה הנם פה, כי הנה שלשה מלאכים נתוספו לדבר בי אחר הראשון ולמה הראשון לא דבר הכל, אך אין זה רק שאראה ארבע מלאכי המרכבה ושאעלה בהדרגה למען אדע כי השכינה שעליהם פה, ושהיתה ההדרגה לשתדבר בי השכינה אחרי כן. וזהו אומרה כי "הגם" נוסף על

הראשון - כי כן טבע לשון "גם" לרבות ולהוסיף על הקודם - וכן אחר, "הלום" ממנו והלאה, ו"גם" עוד אחר "ראיתי", שהם שלשה "אחרי רואי" את הראשון, ולמה הראיתי ארבעתן ולא הספיק האחד, כי אם "אחרי רואי" את האחד ראיתי עוד שלשה, אם לא שאתה אל ראי שאדע כי אתה פה, ושעל ידי הדרגתן זכיתי לשמוע מפיך עם שלא ראיתיך, כי "אתה אל ראי" רואה ואינך נראה:

ילקוט שמעוני

לפירוש "ילקוט שמעוני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויבוא אל הגר ותהר. מביאה ראשונה נתעברה. אמר ר' אלעזר: לעולם אין האשה מתעברת מביאה ראשונה. התיבון ליה, והכתיב: "ותהרין שתי בנות לוט מאביהן"? אמר ר' תנחום: שלטו בעצמן והוציאו ערותן ונתעברו כמביאה שניה. אמר ר' חנינא בן פזי: הקוצים הללו אינן לא נכושין ולא נחרשים ולא נזרעין ומאליהן יוצאים ומתרוממות ועולין; החטים הללו כמה צער וכמה יגיעה עד שיעלו. ולמה נתעקרו האמהות? מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן ומתאוה לשיחתן; הדא הוא דכתיב: "יונתי בחגוי הסלע" וגו', מפני מה עקרתי אתכם? בשביל "הראיני את מראיך". רבי חנינא בר פפא אמר: כדי שיהו מתרפקות על בעליהן בנוין. ר' חייא בר אבא אמר כדי שיצאו רוב השנים בלא שעבוד. ר' מאיר אומר: כדי שיהנו מהן בעליהן, שכל זמן שאשה מקבלת עוברין היא מתכערת ומתועבת מבעלה, שכל צ' שנה שלא ילדה שרה היתה ככלה בתוך חופתה, והיו מטרוניות באו לשאול בשלומה, והיא אומרת להם: צאו ושאלו בשלום של עלובה זו, והגר אומרת להם: שרי גברתי אין סתרה כגלויה, נראית צדקת ואינה צדקת; אילו היתה צדקת, ראו כמה שנים לא נתעברה, ואני בלילה אחת נתעברתי. ושרי אומרת: עם דא אנא משגחא מיסב ומיתן? הלואי נסיב וניתן עם מרה.

בעל הטורים

לפירוש "בעל הטורים" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הרתה. ב"פ בפרשה מכאן רמז לפירש"י שהכניסה בה עין הרע והפילה וחזרה ונתעברה:

<< · מ"ג בראשית · טז · ד · >>