לבוש יורה דעה קנד

קיצור דרך: LEV:YD154

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן קנד | >>

סימן קנד בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דיני מיילדת נכרית וישראלית
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

 
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן קנ"ד.

נכרית לא תיילד לישראלית בינה לבינה ואפילו היא מומחית, מפני שחשודה על שפיכות דמים וחיישינן שמא תמית הולד. וליכא למימר כיון שהיא מומחית לא מרעא לנפשה כדאמרינן גבי רופא גוי, דשאני הכא שיכולה לומר "כך נולד, ולא היה חי מעולם", ולא מרעא נפשה בזה. ואפילו אחרות עומדות על גבה – אסור, שאינן יכולין להרגיש אם תמיתנו, שהיא יכולה להמיתו בהושטת ידה לפנים ואינן רואות.

וכן לא תינק נכרית לבן ישראל, ואפילו אחרים עומדים על גבה, שבקל תוכל להמיתו בעת ההנקה.

במה דברים אמורים שאסורה? בבית המיילדת או בבית המינקת גויה. אבל בביתו של ישראל – מותר בין ליילד בין להניק, אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים שם, דמרתתא ולא תעשה. והוא שלא תניחנו עמה לבדה בלילה להניק אפילו בבית ישראל, דבלילה לא מירתתא.

סעיף בעריכה

ישראלית לא תניק בן גויה אפילו בשכר, מפני שמגדלת בן לעבודה זרה.

וליכא למיחש משום איבה. דאי פנויה היא, אמרה "בעינא לאינסובי", ואין דרך לישא מינקת דמאיסא עליו. ואי אשת איש היא, אמרה "לא קא מזדהימנא באפי גבראי".

ואשה שיש לה חלב הרבה ומצערת אותה – מותרת להניק בן גויה, דלאצולי נפשה מצערה קעבדא ושרי.

ולא תיילד ישראלית את הגויה, שמילדת בן לעבודה זרה. ויכולה לישמט ולומר "אינני בקיאה בכך", אלא אם כן היא ידועה למיילדת שאז מותר משום איבה.

מיהו דווקא בשכר אבל לא בחינם. ודווקא בחול אבל לא בשבת אפילו בשכר, שיכולה לומר "לא אחלל שבת בעבורך". ואף על גב דחזו דמיילדן דנשי דידן בשבת ליכא איבה בזה, דיכולה למימר "דידן דמנטרי שבתא מחללין עליהן, דידכו דלא מנטרי שבתא לא מחללינן עלייכו".

ואסור ללמד אומנות לגוי, שמלמדו להחיות עצמו, והרי מחיה בן לעבודה זרה.