לבוש אורח חיים תרן

(הופנה מהדף לבוש אורח חיים תרנ)

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש החור על אורח חיים · סימן תרן | >>

סימן תרן בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

שיעור הדס וערבה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

קבלו רז״ל הלכה למשה מסיני שיהיו לפחות שיעור הדס ושיעור ערבה ג׳ טפחים והלולב ד׳ טפחים אורך השדרה לבד מן העלין העולין למעלה מן השדרה שיהא שדרתו למעלה מן ההדס והערבה טפח כדי שיכול לנענע בו. ושיעור טפח זו שאמרנו קבלו זכרונם לברכה שאינה מבת ד׳ אצבעות בגודל שהם ו׳ אצבעות בקטנה, כשאר שיעור טפח, אלא אורך כל טפח מן הטפחים הללו אינה כי אם בת ה׳ אצבעות קטנות. נמצא ששיעור אורך ההדס והערבה ט״ו אצבעות קטנות שהם ב׳ טפחים וחצי בגודל שהם י׳ גודלים, ושדרתו של לולב יהא יוצא למעלה מהם ה׳ אצבעות קטנות שהם טפח חסר שתות, ונמצא כל אורך שדרתו של לולב ג׳ טפחים בגודל ושליש טפח שהוא ב׳ אצבעות קטנות. וי״א שגם טפחים הללו טפחים גדולים הם, ושיעור ההדס וערבה י״ב גודלים, ושדרתו של לולב י״ו גודלים לפחות. וכן נוהגין לכתחילה.

סעיף בעריכה

ולמעלה אין להם שיעור, שאם ירצה יוסיף כמו שירצה, ובלבד שלעולם יעשה שדרתו של לולב שיהא ארכו לפחות טפח יותר מן הדס והערבה, שאם יאריך ההדס והערבה הרבה, יאריך גם הלולב לפי ערכם טפח יותר.