לבוש אורח חיים כב

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן כב | >>

סימן כב בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

סימן כב
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

הקונה טלית ועשה בו ציצית, מברך "שהחיינו", מפני שהוא לו שמחה, כקונה כלים חדשים שמברך עליהם "שהחיינו" מטעם זה. ואם לא בירך בשעת עשייה, מברך בשעת עיטוף ראשון שעוטפו.

אבל העושה ציצית בטלית ישן שיש לו, אף על גב שלא היו בו ציצית כבר מעולם, אין צריך לברך "שהחיינו", דהא עשיית ציצית לא קביע ליה זמן, וכל שאין תלוי בזמן שבא מזמן לזמן אינו מברך עליו "שהחיינו", שאין שייך לומר "שהחיינו לזמן הזה", שאין תלוי בו, ומשום שמחה נמי ליכא, שאין שמחה בציצית לבדן בלא טלית, והרי הטלית הוא ישן.

הג"ה: והיינו טעמא שאין מברכין על התפילין חדשים "שהחיינו", או שאר ענייני מצוה, שאין בקניית המצוה שמחה ואינה מזמן לזמן. ועיין לקמן סימן רסג סעיף א ובסימן תלב.