לבוש אורח חיים כא

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן כא | >>

סימן כא בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

כדת מה לעשות בציצית שנפסקו ובטליתות ישנים
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף אעריכה

ציצית תשמישי מצוה הם, כלומר שאין בעצמן שום קדושה, רק שמשתמשין בהם לשם מצוה, לפיכך אחר שנפסקו מן הטלית יכול לזרקן אפילו לאשפה. אבל כל זמן שהם קבועים בטלית אסור להשתמש בהם שום תשמיש של חול, כגון לקשר בהם שום דבר וכיוצא בזה, משום ביזוי מצוה. וילפינן לה מדם, דאמר קרא "ושפך וכסה", במה ששפך יכסה, רוצה לומר: ביד ששוחט בה יכסה, ולא יכסה ברגליו, שלא תהא המצוה בזויה עליו, והוא הדין בכל המצוות, אם נהנה בהם בצורך דבר אחר שלא לשם מצוה הוא להם ביזוי.

סעיף בעריכה

וכן טלית של מצוה שבלה, אדם בודל עצמו ממנו ולא יקנח בו ולא ייחד אותו לתשמיש מגונה שיש בו ביזוי, אלא זורקו והוא בולה מאליו.

סעיף געריכה

מותר ליכנס לבית הכסא בבגד שיש בו ציצית, שאין זה כל כך ביזוי למצוה, וכל שכן לשכב בהן דשרי, וכן נהגו.

סעיף דעריכה

אבל יש ליזהר כשאדם לובש טלית, שלא יגרר ציציותיו על הארץ, שמתבזין הן בזה, ועליו הכתוב אומר "וטאטאתיה במטאטא השמד".