יריעות שלמה על רש"י/שמות/כה

פסוק העריכה

בד"ה תחשים כו'. ואנעלך תחש כו' – ואפשר דלפי שעה היתה ובאותה שעה היו כל כך הרבה עד שעשו מהם מנעלים, ספר מעשה יי':

פסוק יאעריכה

מה שפירש"י מבית ומחוץ תצפנו. שלש ארונות כו' – נ"ל דדייק מדכתיב כאן ציפוי יתירא בקרא דלא הוי ליה למימר רק "וציפית אותו זהב טהור מבית ומבחוץ" מאי "תצפנו" לרמז שציפוי יתירה היה כאן והיינו שלש ארונות כנ"ל: