פסוק ו עריכה

בד"ה מלאך בא כו' למכתב תחילה כו' ואינו כן במדרש רבות אלא דק"ל היאך אפשר לחלק לגמרי לשני חלקים ע"ש כנ"ל:

פסוק י עריכה

בד"ה נסתכלו וכו' פי' שהיו כו' נ"ב ואני אומר על גודל מעלתם וגדולת השפע שהיה באותו זמן דראו דמות המרכבה בקרוב יותר ממה שראו כל הנביאים האחרונים אף שלא ראו מהות עצמו חלילה וא"כ נענשו במה שראו דמות המרכבה שהיה שכלית מתוך לב גס ודוק מהרש"ל: