פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ה · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף כד עמוד אעריכה

מתניתין   החסידים ואנשי מעשה היו מרקדין לפניהן באבוקות ואומר לפניהן דברי תושבחות והלוים בכינורות בנבלים ובמצלתי' ובכל כלי שיר בלא מספר על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד ט"ו שיר המעלות שבתהילים שעליהם עומדים הלוים בשיר:

גמרא  החסידים ואנשי המעשה יש מהן שהיו אומרים אשרייך ילדותו שלא ביישת את זקנותו אלו אנשי מעשה ויש מהן אומרים אשרייך זקנותו שכיפרה על ילדותו אלו בעלי תשובה.  אלו ואלו היו אומרים אשרי מי שלא חטא ומי שחטא יימחל לו.  הלל הזקן כד הוה חמי לון עבדין בפחז הוה אמר לון דאנן הכא מאן הכא.  ולקילוסן הוא צריך.  והכתיב (דניאל, ז) אלף אלפין ישמשוניה וריבות ריבויין קדמוהי יקומון.  כד הוה חמין לון עבדין בכושר הוה אמר די לא נן הכא מאן הכא שאף על פי שיש לפניו כמה קילוסין חביב הוא קילוסן של ישראל יותר מכל.  מה טעמא (ש"ב, כג) ונעים זמירות ישראל (תהלים, כב) יושב תהלות ישראל.  בן יהוצדק היה משתבח בקפיצותיו.  אמרו עליו על רבי שמעון בן גמליאל שהיה מרקד בשמונה אבוקות של זהב ולא היה אחד מהן נוגע בחברו וכשהיה כורע היה נועץ גודלו בארץ וכורע ומיד היה נזקף.  איזו היא כריעה ואיזו היא בריכה.  רבי חייה רבה הראה כריעה לפני רבי ונפסח ונתרפא לוי בר סיסי הראה בריכה לפני רבי ונפסח ולא נתרפא.  כתיב (ש"ב, ו) וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראתו וגו'.  מהו אחד הריקים אמר אבא בר כהנא הריקים זה ארכיסטיס.  אמרה היום נגלה כבוד בית אבא.  אמרו עליו על בית שאול שלא נראה מהם לא עקב ולא גודל מימיהם הה"ד (ש"א, כד) ויבא אל גדרות הצאן אשר על הדרך ושם מערה.  רבי אבון בשם רבי לעזר גדד לפנים מגדר היה.  (שם) ויבא שאול להסך את רגליו והוה חמי ליה משולשל ציבחד ומסליק ציבחד.  אמר דוד היאך מינגע בהדין גובה צדיקא.  הדא הוא די א"ל (שם) הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך היום בידי במערה ואמר להרגך ואחוס עליך אין כתיב כאן אלא ותחס עליך.  צניעותך חס עליך.  (ש"ב, ז) ויאמר דוד אל מיכל לפני ה' אשר בחר בי מאביך וגו'.  ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה.  שאינן אמהות אלא אימהות.  ומה נענשה (שם) ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה.  והא כתיב (דה"א, ג) הששי יתרעם לעגלה אשתו.  שגעת כעגלה ומתה: