פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ה · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף כד עמוד אעריכה

מתניתין   עמדו שני כהנים בשער העליון היורד מעזרת ישראל לעזרת נשים ושתי חצוצרות בידם קרא הגבר תקעו והריעו ותקעו הגיע למעלה עשירית תקעו והריעו ותקעו הגיעו לעזרה תקעו והריעו ותקעו היו תוקעין והולכין עד שמגיעין לשער היוצא למזרח הגיעו לשער היוצא למזרח

דף כד עמוד בעריכה

והפכו פניהן למערב ואמרו אבותינו היו במקום הזה (יחזקאל, ט) אחוריהם אל היכל ה' ופניהם קדמה והמה משתחוים קדמה לשמש ואנו ליה וליה עינינו רבי יהודה אומר שונין אותו לומר אנו ליה וליה עינינו:

גמרא  תירגם רב קומי דבית ר' שילה קרא גברא.  אכריז כרוזא.  אמרין ליה קרא תרנגולא אמר לון והא תנינן בן גבר.  אית לך מימר בר תרנגולא.  רבי ירמיה בעי עשירית מלמעלן עשירית מלמטן א"ר חייה בר בא והמה משתחוים אין כתיב כאן אלא והמה משתחויתם שהיו משתחוים לחמה ומשתחוים להיכל.  א"ר אבא בר כהנא (ירמיהו, ב) כי שתים רעות עשה עמי וכי שתים רעות עשה עמי הא וותרה לאלף אלא שהיו משתחוים לחמה ומשתחוים להיכל: